infiltracyjnymi

Encyklopedia PWN

wody infiltracyjne, wody meteoryczne,
geol. wody podziemne powstające w wyniku infiltracji wód powierzchniowych.
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
mineralizacja
[łac.],
geol. ogólna nazwa procesów minerałotwórczych zachodzących w skałach skorupy ziemskiej pod wpływem oddziaływania na nie roztworów mineralnych i gazów pochodzenia magmowego, atmosferycznego, lub uwalnianych z kompleksów skalnych podczas metamorfizmu;
Schleich
[szlaiś]
Carl Ludwig, ur. 19 VII 1859, Szczecin, zm. 7 III 1922, Saarow k. Berlina,
niem. lekarz, chirurg;
pas terenu o szer. ok. 4 km i dł. 238 km, którego środkiem biegnie linia demarkacyjna oddzielająca oba państwa koreańskie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia