iloczyn

Encyklopedia PWN

mat. iloczyn wektorów i , oznaczany · , w przestrzeni euklidesowej (kartezjańskiej) określony wzorem · = a b cos α, gdzie a, b — długości wektorów, a α — kąt między nimi;
iloczyn stężeń jonów powstałych w reakcji dysocjacji wody: H2O ⇄ H+ + OH, wyrażany wzorem Kw =  (gdzie c — stężenie, a właściwie aktywność jonów H+ i OH);
mat. wyrażenie b1· b2 · ... · bn · ... , gdzie b1, b2, ... oznaczają liczby rzeczywiste lub zespolone;
iloczyn zbiorów, część wspólna zbiorów,
mat. zbiór tych wszystkich elementów, które należą jednocześnie do wszystkich rozważanych zbiorów;
mat. dla przestrzeni wektorowych U i V — przestrzeń wektorowa oznaczana symbolem UV wraz z odwzorowaniem dwuliniowym t: U × VUV, posiadająca własność jednoznacznej uniwersalnej faktoryzacji (dla dowolnej przestrzeni wektorowej W i dowolnego odwzorowania ϕU × VW istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe ρ: UVW spełniające warunek ϕ = ρt);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia