hydrostatyczne

Encyklopedia PWN

skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca siłę oddziaływania ośrodka materialnego lub promieniowania na powierzchnię innego ciała, np. oddziaływania gazu lub cieczy na ściankę naczynia, lub na powierzchnię ograniczającą jakąkolwiek część ośrodka, oddziaływania budynku na podłoże, światła na oświetlony ekran;
ciśnienia występujące w nieruchomym płynie;
dializa
[gr. diálysis ‘rozdzielenie’],
med. metoda oczyszczania krwi z substancji odpadowych przemiany materii i regulacji składu elektrolitowego krwi stosowana u chorych z uszkodzeniem nerek w stopniu stanowiącym poważne zagrożenie dla funkcjonowania organizmu (z utratą życia włącznie).
Galileusz, Galileo Galilei, ur. 15 II 1564, Piza, zm. 8 I 1642, Arcetri,
włoski fizyk, astronom i filozof.
obiekty astronomiczne — kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.
izostazja
[gr. stásis ‘stan’],
geol. stan równowagi hydrostatycznej (zw. równowagą izostatyczną) skorupy ziemskiej i górnego płaszcza Ziemi.
mareograf
[łac.-gr.],
hydrol. przyrząd samoczynnie rejestrujący zmiany poziomu morza;
osoba przebywająca w toni wodnej, z zasady nie zabezpieczona przed działaniem ciśnienia hydrostatycznego;
paliwomierz, paliwowskaz,
pot. przyrząd wskazujący ilość ciekłego paliwa w zbiorniku;
fiz. napór hydrostatyczny (→ napór).
Pascal
[paskạl]
Blaise Wymowa, ur. 19 VI 1623, Clermont, zm. 19 VIII 1662, Port-Royal,
francuski filozof, matematyk, fizyk i pisarz.
zool. narząd hydrostatyczny większości ryb;
fiz. unoszenie się ciała na powierzchni lub wewnątrz cieczy;
urządzenie elektr. do prania odzieży i in. wyrobów z tkanin i dzianin;
hydrol. postępowy ruch mas wodnych w morzach i oceanach, przenoszący znaczne ilości wody na duże odległości w określonym czasie.
przepływ masowy, przepływ objętościowy,
fizjol. przepływ wody w drewnie lub substancji rozpuszczonych (asymilatów) wraz z wodą w łyku z miejsca o wyższym ciśnieniu do miejsca o niższym ciśnieniu hydrostatycznym (pod wpływem gradientu ciśnienia działającego na układ);
ryby, Pisces,
tradycyjnie wyodrębniana grupa kręgowców, dawniej w randze gromady;
sejsze, fale baryczne,
hydrol. swobodne fale stojące, powstające w zamkniętych zatokach, morzach i dużych jeziorach pod wpływem wyraźnego zaburzenia równowagi hydrostatycznej wody, przejawiającego się wahaniami jej poziomu, w czasie których w jednej części zbiornika poziom wody podnosi się, a w drugiej — jednocześnie opada;
studnia wykonana przez wywiercenie otworu do głęboko położonych warstw wodonośnych (wód artezyjskich), w których woda znajduje się pod ciśnieniem hydrostatycznym;

Słownik języka polskiego PWN

ciśnienie hydrostatyczne «ciśnienie wywierane przez słup cieczy, zależne od jej gęstości i wysokości słupa»
hydrostatyka «dział hydromechaniki badający prawa równowagi cieczy i zanurzonych w nich ciał stałych»
• hydrostatyczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia