humusowy

Encyklopedia PWN

nawozy organiczne i organiczno-mineralne, które zawierają oprócz składników pokarmowych wykorzystywanych przez rośliny także związki humusowe, polepszające fizyczne i fizykochemiczne właściwości gleby;
ogólna nazwa różnorodnych pod względem chemicznym związków organicznych (obejmuje głównie kwasy fulwowe, kwasy huminowe oraz huminy) powstałych w wyniku humifikacji;
gatunek węgla kopalnego stanowiący pośrednie ogniwo w szeregu węglowym pomiędzy torfem a węglem kamiennym, zawierający zwykle 65–78% węgla pierwiastkowego w substancji organicznej oraz 10–60% wilgoci całkowitej w stanie naturalnym;
ekol. typ jeziora o bardzo niskiej żyzności wód, dużej zawartości związków humusowych, zakwaszeniu wody, często niedoborze tlenu i substancji pokarmowych i ubogiej jakościowo faunie i florze;
ekol. podział jezior na typy według różnych kryteriów;
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia