holistyczny

Encyklopedia PWN

koncepcja, która zakłada, że środowisko przyr. stanowi całość hierarchicznie złożoną z powiązanych ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałujących mniejszych całości.
antropologia
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, lógos ‘myśl’, ‘słowo’],
dyscyplina naukowa zajmująca się holistycznym opisem człowieka zarówno jako gatunku biologicznego, jak i twórcy kultury.
Benedict
[bẹnıdıkt]
Ruth Fulton Wymowa, ur. 5 VI 1887, Nowy Jork, zm. 17 IX 1948, tamże,
przedstawicielka amerykańskiej antropologii kulturowej.
Cuvier
[küwjẹ]
Georges, baron (od 1819), ur. 23 VIII 1769, Montbéliard, zm. 13 V 1832, Paryż,
francuski zoolog, paleontolog i anatom; prekursor anatomii porównawczej i paleontologii.
etnologia
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dyscyplina naukowa, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury;
jedna z dziedzin filozofii współczesnej, której przedmiotem badań jest język, jego natura, struktura, geneza, funkcja i miejsce w kulturze;
funkcjonalizm
[łac.],
etnogr. orientacja teoretyczna i metodologiczna w antropologii społecznej i etnologii;
specjalista medycyny rodzinnej, wywodzącej się z medycyny ogólnej, uprawianej od stuleci przez lekarzy eur. i amerykańskich ;
Mill
[mıl]
John Stuart Wymowa, ur. 10 V 1806, Londyn, zm. 8 V 1873, Awinion,
angielski filozof, logik i ekonomista.
kierunek pedag., zapoczątkowany na przeł. XIX i XX w., nawiązujący do koncepcji pragmatyzmu;
psychologia postaci, niem. Gestaltpsychologie, ang. Gestalt psychology,
kierunek psychologii o charakterze holistycznym, traktujący psychikę jako niepodzielną całość;
Schmoller
[szmọlər]
Gustaw von, ur. 24 VI 1838, Heilbronn, zm. 27 VI 1917, Bad Harzburg,
niemiecki ekonomista;

Słownik języka polskiego PWN

holizm
1. «teoria zakładająca, że świat stanowi całość, niedającą się sprowadzić do sumy części»
2. «pogląd głoszący, że zjawiska tworzą układy całościowe»

• holistyczny
medycyna holistyczna «medycyna opierająca się na założeniu, że stan umysłu, ducha i ciała wzajemnie wpływają na siebie i że należy leczyć cały organizm, a nie tylko jego chorą część»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia