harmoniczny

Encyklopedia PWN

madrygał
[wł.],
muz. gatunek świeckiej muzyki wokalnej, uprawiany w okresie średniowiecza, renesansu i wczesnego baroku, gł. we Włoszech;
Messiaen
[mesjạ̃]
Olivier Wymowa, ur. 10 XII 1908, Awinion, zm. 28 IV 1992, Paryż,
fr. kompozytor, organista, pedagog muz. i dyrygent;
mikstura
[łac.],
muz. rodzaj głosu w organach;
mod
[łac.],
fiz. jeden z dozwolonych sposobów ruchu obiektu pobudzonego do drgań;
modulacja
[łac.],
muz. proces harmoniczny (harmonia, muz.) polegający na przejściu w toku utworu z jednej tonacji do innej, możliwy w systemie dur-moll dzięki wieloznaczności akordów (tzn. różnej ich funkcji, np. toniki, dominanty i subdominanty) i związków między nimi;
modulacja amplitudy, ang. Amplitude Modulation (AM),
modulacja harmoniczna, w której pod wpływem sygnału modulującego zmienia się amplituda fali nośnej.
modulacja częstotliwości, ang. Frequence Modulation (FM),
telekom. modulacja harmoniczna, w której pod wpływem sygnału modulującego zmienia się częst. fali nośnej.
modulacja fazy, ang. Phase Modulation (PM),
telekom. modulacja harmoniczna, w której pod wpływem sygnału modulującego zmienia się faza fali nośnej.
multiwibrator
[łac.],
przerzutnik,
układ elektroniczny generujący okresowe lub nieokresowe przebiegi elektr., zwykle o kształcie zbliżonym do prostokątnego, w wyniku przełączania (przerzutu) układu między 2 wyróżnionymi stanami (stabilnymi lub kwazistabilnymi);
Musorgski Modest P., ur. 21 III 1839, Kariewo (gubernia pskowska), zm. 28 III 1881, Petersburg,
kompozytor rosyjski; jeden z głównych przedstawicieli szkoły narodowej w muzyce rosyjskiej XIX w..
Nevalinna Rolf Herman, ur. 22 X 1895, Joensuu, zm. 28 V 1980, Helsinki,
matematyk fiński;
niezmiennik podobieństwa (podobieństwo fizyczne) dla ruchu ciał pod wpływem sił;
obwód elektr., w którym powstają drgania elektr., tj. okresowe zmiany napięcia i natężenia prądu elektrycznego;
Ohm
[o:m]
Georg Simon Wymowa, ur. 16 III 1787, Erlangen, zm. 7 VII 1854, Monachium,
fizyk niemiecki;
opera
[wł. < łac.],
dramatyczno-muzyczny, wokalno-instrumentalny, z akcją dramatyczną, monologami i dialogami ujętymi w libretcie, przeznaczony do wykonania na scenie (z odpowiednią scenografią), zwykle w specjalnie do tego celu zbudowanym teatrze operowym, również zwanym operą.
oscyloskop
[łac.-gr.],
urządzenie elektroniczne wytwarzające na ekranie (np. lampy oscyloskopowej, wyświetlacza LCD lub PDP) obraz świetlny będący odwzorowaniem zależności funkcyjnych między 2 zmiennymi wielkościami elektr. lub innymi wielkościami fiz., przetworzonymi na wielkości elektr. (zazwyczaj na napięcie elektr.).
ostinato
[wł.],
muz. wielokrotne powtarzanie w toku utworu struktury melodycznej (także harmonicznej lub rytmicznej), najczęściej w głosie najniższym (tzw. basso ostinato);
pasaż
[fr.],
muz. rodzaj figuracji, którego podstawą jest zwykle rozłożony (na poszczególne dźwięki) akord;
Pisier
[pizjẹ]
Gilles, ur. 18 XI 1950, Numea (Nowa Kaledonia),
matematyk francuski;
plagalna kadencja, kadencja kościelna,
muz. końcowa formuła harmoniczna oparta na następstwie akordów subdominantowego i tonicznego.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

harmoniczny «zbudowany na zasadach harmonii muzycznej»
• harmonicznie • harmoniczność
podział złoty, harmoniczny mat. «podział na dwie nierówne części, gdy całość tak się ma do większej części jak większa część do mniejszej»
szereg harmoniczny «szereg rozbieżny, którego kolejnymi składnikami są odwrotności kolejnych liczb naturalnych»
fala harmoniczna «fala, w której w określonym punkcie zaburzenie zmienia się w czasie periodycznie»
średnia harmoniczna «liczba, której odwrotność jest średnią arytmetyczną odwrotności danych liczb»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia