handlowy

Encyklopedia PWN

przystań (węzeł transportowy) będąca miejscem przeładunku towarów i osób między różnymi środkami transportu, z których co najmniej jeden jest statkiem wodnym;
odrębny rodzaj postępowania sądowego, toczący się w ramach procesu cywilnego.
rewolucja przemysłowa, przewrót przemysłowy,
potoczne określenie całości zmian technicznych, ekonomicznych i społecznych będących konsekwencją transformacji gospodarki opartej na wykorzystaniu biologicznych, odnawialnych, źródeł energii (mięśnie, woda, wiatr, drewno) do gospodarki opartej na mineralnych źródłach energii (XVIII–XIX w. — węgiel, XX w. — ropa naftowa);
Sagunto Wymowa, katalońskie Sagunt,
miasto we wschodniej Hiszpanii, w regionie autonomicznym Walencja, na północ od miasta Walencja, u ujścia rzeki Paláncia do Morza Śródziemnego.
Seleucja, gr. Seleúkeia,
nazwa wielu starożytnych miast, zakładanych w Azji przez Seleucydów:
ruch społeczno-gospodarczy obejmujący organizacje i instytucje spółdzielcze oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo.
spółka prawa handlowego o charakterze osobowym, w której przynajmniej jeden wspólnik (komandytariusz) odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości ustalonej w umowie i wpisanej do rejestru handlowego sumy (tzw. sumy komandytowej),
konstrukcja pływająca w wodzie, jednostka pływająca;
Sur, Ṣūr, staroż. Tyr,
miasto w południowym Libanie, nad Morzem Śródziemnym, w pobliżu granicy z Izraelem.
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, ang. Central European Free Trade Agreement Wymowa(CEFTA Wymowa),
porozumienie państw Europy Środkowowschodniej zawarte w celu rozwoju wzajemnych stosunków handlowych;
Tarent, Taranto,
miasto w południowo-wschodnich Włoszech, w regionie Apulia, nad Zatoką Tarencką (Morze Jońskie);
Tennenbaum Henryk, ur. 1881, Warszawa, zm. 28 XII 1946, Londyn,
ekonomista;
urbanistyka
[łac. urbanus ‘miejski’],
umiejętność budowy miast i kierowania ich rozwojem.
ekon. instytucjonalne warunki ustalania kursu walutowego.
m. w południowo-wschodniej Nigerii, w stanie Abia.

Słownik języka polskiego PWN

handel
1. «działalność polegająca na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług»
2. daw. «mała restauracja przy składzie win»

• handlowy • handlowo • handelek
bilans handlowy «zestawienie wartości eksportu i importu danego kraju, sporządzane za okres jednego roku»
funt handlowy «jednostka masy stosowana obecnie w krajach anglosaskich»
kod handlowy «słownik umownych skrótów używany w handlowej korespondencji telegraficznej»
protokół handlowy «umowa międzynarodowa ustalająca rodzaje i ilości towarów podlegających wymianie między zainteresowanymi państwami w określonym czasie»
radca handlowy «urzędnik zatrudniony w ministerstwie handlu lub przy zagranicznych placówkach dyplomatycznych, zajmujący się zawieraniem umów handlowych»
rejestr handlowy «urzędowy spis podmiotów gospodarczych»
szlak handlowy «droga, którą ciągnęły dawniej karawany kupieckie»
prawo handlowe «przepisy normujące stosunki prawne kupca oraz stosunki prawne wynikające z czynności handlowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia