handlowy

Encyklopedia PWN

w potocznym znaczeniu forma współdziałania, zwłaszcza gospodarczego, osób mających wspólny cel;
wprowadzenie przez jedno lub kilka państw wysokich podwyżek stawek celnych na określone produkty importowane z innego państwa w celu zmuszenia go do ustępstw natury gospodarczej lub politycznej;
ekon. historycznie ukształtowany system trwałych powiązań ekonomicznych: produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, znajdujących się na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany.
Incoterms Wymowa, ang. International Commercial Terms
[‘międzynarodowe formuły handlowe’] Wymowa,
ekon. zestaw najpowszechniej stosowanych formuł handlowych, określających zakres obowiązków i zobowiązań umownych sprzedającego w stosunku do kupującego.
miasto wojewódzkie (województwo łódzkie), na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich, na wododziale Wisły i Odry; powiat grodzki, siedziba powiatu łódzkiego wschodniego.
skupisko ludzkie, przeciwstawiane wsi, charakteryzujące się zagęszczoną zabudową, zróżnicowaną strukturą społeczną mieszkańców, utrzymujących się w większości z zajęć nierolniczych — handlu, rzemiosła, przemysłu i usług.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia