handlowy

Encyklopedia PWN

Henryk Żeglarz, Dom Henrique o Navegador, ur. 4 III 1394, Porto, zm. 13 XI 1460, Sagres,
infant portugalski patronujacy wyprawom odkrywczym.
inwestycje
[łac.],
ekon. nakłady dokonywane w celu stworzenia lub zwiększenia środków trwałych, które przyczyniają się do wytworzenia dla przyszłego spożycia strumienia dóbr i usług.
w Polsce organy samorządu gospodarczego mające osobowość prawną, wydzielony majątek i własne organy (zarząd i walne zgromadzenie członków);
Jabłkowscy Bracia, od 1913 Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy SA,
firma handlowa, założona 1884 przez Anielę Jabłkowską (1867–1932), od 1892 spółka rodzinna;
Jakubowiczowa Judyta, J. Sonnenberg, J. Zbytkower, ur. 1749, Frankfurt (n. Odrą), zm. 11 V 1829, Warszawa,
finansistka;
Jefferson
[dżẹfərsən]
Thomas Wymowa, ur. 13 IV 1743, Old Shadwell (stan Wirginia), zm. 4 VII 1826, Monticello (tamże),
amerykański polityk, przywódca polityczny w okresie walki o niepodległość, prezydent Stanów Zjednoczonych.
kawa
[tur. < arab.],
powszechnie znana używka (w postaci naparu), uzyskiwana z nasion krzewów lub drzew z rodzaju kawowiec (Coffea) uprawianych w strefie międzyzwrotnikowej, głównie Afryki i Ameryki Południowej
klauzula
[łac. clausula ‘zakończenie’, ‘zamknięcie’],
prawo zastrzeżenie ograniczające lub rozszerzające skutki umowy, traktatu lub dokumentu prawnego.
ekon. proces przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego (akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) przeprowadzany w Polsce w okresie transformacji systemowej w gospodarce.
Kompania Zatoki Hudsona, Kompania Hudsońska, ang. Hudson’s Bay Company,
jedna z najstarszych anglosaskich spółek handlowych;
ekon. teoria kosztów porównawczych sformułowana przez D. Ricardo, a rozwinięta przez J.S. Milla, uzasadniająca korzyści międzynarodowego podziału pracy;
kontraktacja, kontraktacja produktów rolnych,
forma skupu produktów rolnych na podstawie wcześniej zawartej umowy (uregulowanej przepisami kodeksu cywilnego) między producentem rolnym a przedsiębiorstwami skupu lub przetwórstwa, na ustalonych w niej warunkach (cena, termin dostawy, ilość, jakość);
wieś gminna w województwtwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, na południowo-zachodnim skraju Wysoczyzny Tureckiej, nad Swędrnią (prawy dopływ Prosny);
kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).
Kronenberg Leopold, ur. 24 III 1812, Warszawa, zm. 14 IV 1878, Nicea,
ojciec Stanisława Leopolda i Leopolda Juliana, finansista i przemysłowiec, działacz gospodarczy i polityczny.
rodzina finansistów i przemysłowców warszawskich, pochodzenia żydowskiego:
ekon. rodzaj ewidencji stosowanej przez jednostki gospodarcze, mającej na celu liczbowe ujęcie w księgach rachunkowych stanów składników majątkowych (aktywa) i źródeł ich pochodzenia (pasywa) oraz zmian w tych stanach, wynikających z prowadzenia działalności i realizowania operacji gospodarczych, wyrażonych w miernikach naturalnych i pieniężnych.

Słownik języka polskiego PWN

handel
1. «działalność polegająca na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług»
2. daw. «mała restauracja przy składzie win»

• handlowy • handlowo • handelek
bilans handlowy «zestawienie wartości eksportu i importu danego kraju, sporządzane za okres jednego roku»
funt handlowy «jednostka masy stosowana obecnie w krajach anglosaskich»
kod handlowy «słownik umownych skrótów używany w handlowej korespondencji telegraficznej»
protokół handlowy «umowa międzynarodowa ustalająca rodzaje i ilości towarów podlegających wymianie między zainteresowanymi państwami w określonym czasie»
radca handlowy «urzędnik zatrudniony w ministerstwie handlu lub przy zagranicznych placówkach dyplomatycznych, zajmujący się zawieraniem umów handlowych»
rejestr handlowy «urzędowy spis podmiotów gospodarczych»
szlak handlowy «droga, którą ciągnęły dawniej karawany kupieckie»
prawo handlowe «przepisy normujące stosunki prawne kupca oraz stosunki prawne wynikające z czynności handlowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia