handlowy

Encyklopedia PWN

bitwa o Atlantyk, ang. Battle of Atlantic,
podczas II wojny światowej całokształt walk prowadzonych głównie na Oceanie Atlantyckim przez marynarkę wojenną (głównie okręty podwodne) i lotnictwo niemieckie przeciwko flocie wojennej i handlowej Wielkiej Brytanii, wspieranej przez lotnictwo brytyjskie oraz flotę i lotnictwo sojuszników.
organizacja rolnicza, utworzona 1906 w Warszawie, skupiająca regionalne towarzystwa rolno-handlowe w Królestwie Polskim, od 1918 w centralnych i wschodnich województwach Polski;
Citibank
[sı̣tibäŋk],
Citibank NA,
amerykański bank komercyjny, założony 1812 jako Citi Bank of New York, z siedzibą w Nowym Jorku;
city
[sı̣ti; ang. < łac. civitas ‘miasto’, ‘państwo’] Wymowa,
urb. centrum finansowo-handlowe wielkiego miasta;
Cremona
[kremọna] Wymowa,
miasto w północnych Włoszech, w regionie Lombardia, na lewym brzegu Padu;
Delos, Dịlos, Dḗlos,
grecka wyspa na Morzu Egejskim, w archipelagu Cyklady, między wyspami Mikonos a Rinia, w regionie Wyspy Egejskie Południowe;
deprecjacja
[łac. depretiare ‘obniżać wartość’],
ekon. w systemie płynnych kursów walutowych zmniejszenie kursu walutowego spowodowane grą sił rynkowych;
dostawy wojskowe, liwerunki,
odpłatne dostarczanie przez specjalnych pośredników handlowych żywności i innych artykułów rolnych i przemysłowych na potrzeby wojska.
Elżbieta I, z dynastii Tudorów, ur. 7 IX 1533, Greenwich k. Londynu, zm. 24 III 1603, Richmond,
królowa Anglii i Irlandii.
Fajans Wacław, ur. 28 VI 1884, Warszawa, zm. 23 III 1973, Kraków,
ekonomista, bankowiec, działacz gospodarczy;
Florencja, Firenze,
miasto w środkowych Włoszech, nad rzeką Arno, na pogórzu Apeninu Toskańsko-Emiliańskiego;
zespół hiszpańskich statków handlowych żeglujący w XVI–XVIII w. pod ochroną okrętów wojennych między Hiszpanią a koloniami hiszpańskimi w Ameryce Łacińskiej;
galera
[wł.],
dawny okręt wojenny (czasem handlowy);
wielkoprzemysłowa rodzina w Łodzi, pochodząca z Saksonii, od końca XIX w. spolonizowana.
Gliwic Hipolit, ur. 23 III 1878, Warszawa, zm. 10 IV 1943, tamże,
działacz gospodarczy, ekonomista, inżynier górniczy;
Halicz, Hałycz, Halych,
miasto na Ukrainie, w obwodzie iwano-frankowskim, na wysokim (prawym) brzegu Dniestru, przy ujściu Łukwy i Gniłej Lipy.
ekon. wymiana towarowa na obszarze celnym danego państwa; także gałąź gospodarki narodowej, obejmująca przede wszystkim handel detaliczny i handel hurtowy, a także żywienie zbiorowe i skup.
Hanza
[niem. Hanse ‘gromada’, ‘stowarzyszenie kupieckie’],
związek kupców lub poszczególnych miast w Europie średniowiecznej mający na celu uzyskiwanie przywilejów i ułatwień w handlu.

Słownik języka polskiego PWN

handel
1. «działalność polegająca na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług»
2. daw. «mała restauracja przy składzie win»

• handlowy • handlowo • handelek
bilans handlowy «zestawienie wartości eksportu i importu danego kraju, sporządzane za okres jednego roku»
funt handlowy «jednostka masy stosowana obecnie w krajach anglosaskich»
kod handlowy «słownik umownych skrótów używany w handlowej korespondencji telegraficznej»
protokół handlowy «umowa międzynarodowa ustalająca rodzaje i ilości towarów podlegających wymianie między zainteresowanymi państwami w określonym czasie»
radca handlowy «urzędnik zatrudniony w ministerstwie handlu lub przy zagranicznych placówkach dyplomatycznych, zajmujący się zawieraniem umów handlowych»
rejestr handlowy «urzędowy spis podmiotów gospodarczych»
szlak handlowy «droga, którą ciągnęły dawniej karawany kupieckie»
prawo handlowe «przepisy normujące stosunki prawne kupca oraz stosunki prawne wynikające z czynności handlowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia