handlowy

Encyklopedia PWN

reguluje zasady zakładania i funkcjonowania podmiotów gospodarczych spółek prawa handlowego;
pierwszy bank akcyjny w Królestwie Polskiego, założony 1870, z siedzibą w Warszawie.
uniwersalny bank komercyjny, założony 1989 w wyniku wydzielenia go ze struktury Narodowego Banku Polskiego, z siedzibą w Krakowie;
prawo umowa międzynarodowa regulująca całokształt stosunków handlowych i gospodarczych między 2 państwami;
pierwszy bank akcyjny w Łodzi, zał. 1872 przez warsz. bankierów i łódzkich przemysłowców (m.in. L. Grohmana, K. Scheiblera);
pismo wyd. 1786–93 w Warszawie;
odroczenie płatności przez dostawcę;
zakłócenie bądź zerwanie normalnych stosunków handlowych między 2 organizmami gospodarczymi (miastami, państwami) w celu osiągnięcia przez jedną ze stron określonych ustępstw gospodarczych lub politycznych;
zespół norm regulujących stosunki związane z działalnością gospodarczą, tradycyjnie z wyłączeniem rolnictwa.
szlaki komunikacyjne umożliwiające kontakty między ośrodkami produkcji i zbytu;
instytucje prawa publicznego w formie zrzeszeń, reprezentujące interesy przedsiębiorstw handlowych i sfer gospodarczych, zajmujące się popieraniem rozwoju handlu, organizacją wystaw i targów, sporządzaniem ekspertyz dotyczących problemów handlowych oraz arbitrażem handlowym;
stowarzyszenia kupców, organizowane najczęściej do prowadzenia handlu zagranicznego.
stałe szlaki komunikacyjne łączące w najdogodniejszy sposób duże ośrodki produkcji i zbytu, wykorzystywane do handlu dalekosiężnego i wymiany lokalnej.
Międzynarodowa Izba Handlowa, ang. International Chamber of Commerce Wymowa(ICC Wymowa),
organizacja założona 1920, z siedzibą w Paryżu,
największa i najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce,
zakłócenie bądź zerwanie normalnych stosunków handlowych między 2 organizmami gospodarczymi (miastami, państwami) w celu osiągnięcia określonych ustępstw gospodarczych lub politycznych, → handlowa wojna.
dziennik, wyd. 1864–1905 w Warszawie;
w Polsce terytorialne organizacje samorządu gospodarczego mające osobowość prawną, powoływane decyzją administracyjną przez Radę Ministrów i działające na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z 15 VII 1927 oraz statutu odrębnego dla każdej izby;

Słownik języka polskiego PWN

handel
1. «działalność polegająca na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług»
2. daw. «mała restauracja przy składzie win»

• handlowy • handlowo • handelek
bilans handlowy «zestawienie wartości eksportu i importu danego kraju, sporządzane za okres jednego roku»
funt handlowy «jednostka masy stosowana obecnie w krajach anglosaskich»
kod handlowy «słownik umownych skrótów używany w handlowej korespondencji telegraficznej»
protokół handlowy «umowa międzynarodowa ustalająca rodzaje i ilości towarów podlegających wymianie między zainteresowanymi państwami w określonym czasie»
radca handlowy «urzędnik zatrudniony w ministerstwie handlu lub przy zagranicznych placówkach dyplomatycznych, zajmujący się zawieraniem umów handlowych»
rejestr handlowy «urzędowy spis podmiotów gospodarczych»
szlak handlowy «droga, którą ciągnęły dawniej karawany kupieckie»
prawo handlowe «przepisy normujące stosunki prawne kupca oraz stosunki prawne wynikające z czynności handlowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia