grawitacyjne

Encyklopedia PWN

zapadanie grawitacyjne, kolaps grawitacyjny,
zjawisko kurczenia się ciał (w praktyce obiektów astronomicznych) pod wpływem własnego ciążenia przy znikomym udziale innych oddziaływań.
ogół zjawisk wywoływanych ugięciem promieni świetlnych w polu grawitacyjnym.
rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pola grawitacyjnego wywołane niejednostajnym ruchem mas (ciał);
astr. ugięcie wiązki światła odległej gwiazdy lub kwazara w pobliżu obiektu astronomicznego o masie typowej dla gwiazdy lub planety, znajdującego się między tą gwiazdą i obserwatorem;
fiz. rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pola grawitacyjnego wywołane niejednostajnym ruchem mas; → fale grawitacyjne.
przewidziane przez ogólną teorię względności zwiększenie długości fal elektromagnetycznych przy wychodzeniu z obszaru o niższym potencjale grawitacyjnym, np. powierzchni gwiazdy.
fiz. jeden z 4 podstawowych typów oddziaływań;
odlewanie, podczas którego napełnianie form ciekłym metalem następuje pod wpływem sił ciążenia;
geol. prądy podwodne o większej gęstości od otaczającej je wody, wywołanej zawartą w nich zawiesiną cząstek ilastych, piaszczystych, a niekiedy większych składników okruchowych;
grawitacyjna stała, stała powszechnego ciążenia, G,
G, współczynnik proporcjonalności w prawie ciążeniaNewtona;
promień grawitacyjny, promień Schwarzschilda,
fiz. w ogólnej teorii względności wielkość przypisana każdemu ciału wzorem rg = 2Gm/c2, gdzie m — masa ciała, G — stała grawitacji, c — prędkość światła w próżni;
astr. obiekt będący źródłem na tyle silnego pola grawitacyjnego, że niemożliwe jest przesłanie przezeń na zewnątrz żadnej informacji.
grawitacja
[łac. gravitas ‘ciężkość’],
ciążenie powszechne,
zjawiska fizyczne, wśród których najważniejsze polega na wzajemnym przyciąganiu się wszystkich ciał;
Einstein
[insztain]
Albert Wymowa, ur. 14 III 1879, Ulm, zm. 18 IV 1955, Princeton (stan New Jersey),
fizyk, twórca teorii względności, jeden z twórców teorii kwantów i fizyki statystycznej.
Paczyński Bohdan, ur. 8 II 1940, Lwów, zm. 19 IV 2007, Princeton,
astrofizyk polski.
obiekty, których istnienie i wzajemne oddziaływanie pozwala wyjaśnić formy występowania i zachowania się materii.
materia
[łac.],
fiz. jedno z podstawowych pojęć fizycznych, oznaczające wszystkie obiekty, które można badać fizycznymi metodami.

Słownik języka polskiego PWN

pole grawitacyjne «przestrzeń otaczająca każde ciało materialne, w której działają siły przyciągania»
przyśpieszenie grawitacyjne «przyśpieszenie ciał swobodnie opadających w próżni na inne ciała, np. kamienia spadającego na Księżyc»
grawitacja «zjawisko wzajemnego przyciągania się ciał materialnych»
• grawitacyjny
stała grawitacji, stała grawitacyjna «współczynnik proporcjonalności w prawie ciążenia Newtona»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia