grawitacyjną

Encyklopedia PWN

grawitacyjna stała, stała powszechnego ciążenia, G,
G, współczynnik proporcjonalności w prawie ciążeniaNewtona;
zapadanie grawitacyjne, kolaps grawitacyjny,
zjawisko kurczenia się ciał (w praktyce obiektów astronomicznych) pod wpływem własnego ciążenia przy znikomym udziale innych oddziaływań.
promień grawitacyjny, promień Schwarzschilda,
fiz. w ogólnej teorii względności wielkość przypisana każdemu ciału wzorem rg = 2Gm/c2, gdzie m — masa ciała, G — stała grawitacji, c — prędkość światła w próżni;
ogół zjawisk wywoływanych ugięciem promieni świetlnych w polu grawitacyjnym.
astr. ugięcie wiązki światła odległej gwiazdy lub kwazara w pobliżu obiektu astronomicznego o masie typowej dla gwiazdy lub planety, znajdującego się między tą gwiazdą i obserwatorem;
rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pola grawitacyjnego wywołane niejednostajnym ruchem mas (ciał);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia