gospodarze

Encyklopedia PWN

chem. cząsteczka związku chem. oddziałująca w supercząsteczce siłami niekowalencyjnymi z mniejszą cząsteczką, zw. gościem, lub sieć krystaliczna związku chem., która w swych lukach więzi cząsteczki gościa.
zool. etologiczne formy pasożytnictwa, w których osobnik gat. pasożytniczego wykorzystuje efekty działań osobników przeważnie innego gat. — żywiciela;
bakterie
[gr. baktḗrion ‘laseczka’],
organizmy jednokomórkowe o prostej budowie, wielkości od 0,2 do kilkudziesięciu µm;
bakteriofagi
[gr. baktḗrion ‘laseczka’, phageín ‘pożerać’],
fagi,
wirusy, których naturalnym gospodarzem są bakterie;
klatraty
[łac. clathratus ‘okratowany’, ‘zamknięty’],
związki niestechiometryczne powstające z połączenia 2 składników chem., z których jeden (zw. gospodarzem) tworzy strukturę, w której występują puste przestrzenie (luki) mieszczące drugi składnik (zw. gościem); rodzaj związków inkluzyjnych.
myrmekofile
[gr. mýrmēx ‘mrówka’, philéō ‘lubię’],
organizmy mrówkolubne,
ekol. zwierzęta, głównie drobne stawonogi, pozostające w różnego rodzaju związkach biotycznych z mrówkami lub termitami, i zwykle spędzające w mrowiskach przynajmniej część swojego cyklu życiowego;
Reymont Władysław Stanisław, właśc. S.W. Rejment, ur. 7 V 1867, Kobiele Wielkie k. Radomska, zm. 5 XII 1925, Warszawa,
powieściopisarz, nowelista, autor Chłopów.
ekon. odmiana dylematu więźnia, rodzaj gry, ilustrujący zachowania użytkowników wspólnej własności.
lizogenia
[gr.],
biol. jeden z możliwych wyników zakażenia bakterii bakteriofagiem łagodnym (umiarkowanym, lizogennym, niezjadliwym), gdy jego materiał genetyczny ulega integracji z chromosomem bakterii i w postaci profaga jest powielany w cyklach replikacji chromosomu gospodarza oraz przekazywany do komórek potomnych.
wirusy
[łac.],
czynniki zakaźne bakterii (bakteriofagi), roślin (wirusy roślin) i zwierząt nie mające budowy komórkowej;
zool. zespoły ruchów i zachowań towarzyszące zwykle jakiemuś zdarzeniu społ. i przebiegające wg niezmiennego planu, wykonywane z utrzymaniem i zaakcentowaniem pewnych form, co nadaje działaniom znamię ostentacji, a często też namaszczenia i powagi.
konspiracyjne krajowe przedstawicielstwo rządu RP na uchodźstwie 1940–45;
w historiografii, a częściowo także w socjologii, istnieją 2 różne sposoby definiowania pojęcia „drobnomieszczaństwo”;
enterowirusy
[gr.-łac.],
rodzaj wirusów w rodzinie Picornaviridae o genomie zbudowanym z jednoniciowego RNA;
episomy
[gr.],
różnorodne elementy genetyczne zbudowane z DNA występujące w komórce bakterii (gospodarz) zarówno w formie autonomicznej (zdolne do samodzielnej replikacji), jak i w formie zintegrowanej (włączone w DNA bakterii i replikowane razem z nim);
gładyszek, Formicoxenus,
rodzaj owadów z rodziny mrówkowatych
chem. cząsteczka związku chem. oddziałująca w supercząsteczce siłami niekowalencyjnymi z inną, większą cząsteczką, zw. gospodarzem, lub uwięziona w sieci krystalicznej tworzonej przez cząsteczki gospodarza.
HIV, ang. Human Immunodeficiency Virus, ludzki wirus nabytego upośledzenia odporności,
retrowirus (retrowirusy) należący do rodziny Lentiviridae (wirusów powolnych), wywołujący AIDS;
klonowanie DNA, klonowanie genu,
genet. zespół technik służących do trwałej izolacji i namnożenia zdefiniowanego odcinka DNA (lub repliki informacji genetycznej pochodzącej z RNA; cDNA), zawierającego zazwyczaj określony gen;
ksenobioza
[gr. xénos ‘obcy’, ‘cudzy’, bíos ‘życie’],
biol. forma komensalizmu u mrówek;

Słownik języka polskiego PWN

gospodarze
1. «właściciel gospodarstwa wiejskiego i jego żona»
2. «pan domu i jego żona dla zaproszonych gości»
3. «właściciel domu, mieszkania, pensjonatu itp. i jego żona»
4. «osoby najważniejsze, decydujące o danym miejscu, instytucji itp.»
gospodarz
1. «rolnik prowadzący gospodarstwo»
2. «osoba reprezentująca domowników lub organizatorów imprezy wobec gości»
3. «właściciel mieszkania, domu, pensjonatu itp.»
4. «osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie zakładu, instytucji»
5. «osoba utrzymująca porządek w budynku mieszkalnym»
6. «osoba najważniejsza w jakimś miejscu, instytucji itp., decydująca o tym, co się tam dzieje»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia