geny struktury

Encyklopedia PWN

Antinoupolis, gr. Antinóou pólis, Antinóeia,
staroż. miasto na wschodnim brzegu Nilu, naprzeciw Hermopolis, ob. Asz-Szajch Ibadal, środkowy Egipt;
konspiracyjna organizacja wojskowa utworzona na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 1 I 1944;
bakteriofagi
[gr. baktḗrion ‘laseczka’, phageín ‘pożerać’],
fagi,
wirusy, których naturalnym gospodarzem są bakterie;
Bolonia, Bologna,
m. we Włoszech, na południowym skraju Niz. Padańskiej, nad kanałem łączącym miasto z rz. Reno (uchodzi do M. Adriatyckiego);
genet.:
ścisłe uwarunkowanie rozwoju embrionalnego od czynników genetycznych i struktury jaja (zygoty);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia