genetyczny

Encyklopedia PWN

genetyczny poziom glebowy, poziom genetyczny, poziom glebowy,
część profilu glebowego, mineralna, org. lub org.-mineralna, w przybliżeniu równoległa do powierzchni terenu;
współzależność między sekwencją zasad w DNA (lub w mRNA stanowiącym jego transkrypt) a sekwencją aminokwasów w białku;
algorytm rozwiązywania — za pomocą komputera — złożonych zadań optymalizacyjnych (optymalizacja), w którym wykorzystuje się zasadę doboru wartości zmiennych (stanowiących rozwiązanie zadania) wzorowaną na procesach doboru naturalnego w żywych organizmach;
przypadkowe wahania częstości genu zachodzące w małych, izolowanych populacjach, wynikające ze statystycznego, losowego charakteru przekazywania genów przez rodziców potomstwu;
filoz. pogląd przeciwstawny natywizmowi, głosi, że umysł jest pierwotnie pozbawiony treści poznawczych (tabula rasa ‘nie zapisana tablica’), których dostarcza mu (bezpośrednio lub pośrednio) doświadczenie;
genetyczne choroby, choroby dziedziczne,
choroby, których wyłączną lub główną przyczyną są mutacje genów lub aberracje chromosomowe;
genet. różnorodne metody badawcze umożliwiające ustalenie wybranych elementów genotypu określonego osobnika lub grupy osobników.
różnice w sekwencji DNA osobników tego samego gatunku, pozwalające na ich rozróżnienie;
regulacja genetyczna, regulacja ekspresji genów,
regulacja ekspresji genów;
informacja zawarta w sekwencji kwasów nukleinowych (DNA lub w przypadku niektórych wirusów RNA), która jest przekazywana organizmom potomnym (dziedziczność).
inżynieria genetyczna, techniki rekombinowania DNA,
eksperymentalna dziedzina z pogranicza genetyki i biologii molekularnej posługująca się zespołem różnorodnych technik, polegających na manipulowaniu DNA in vitro oraz in vivo w celu uzyskania dziedzicznych zmian w komórkach lub całych organizmach;
graficzne przedstawienie liniowego uporządkowania genów w cząsteczce DNA;
genet. najczęściej koliste, cząsteczki DNA plazmidów i wirusów, mające zdolności do wnikania i autonomicznej replikacji w danym typie komórki; zapewniają ochronę i powielenie wprowadzonych metodami inżynierii genetycznej fragmentów obcego DNA (klonowanie), a także — w wielu przypadkach — wydajną ekspresję zawartych w nim genów, pochodzących z różnych organizmów w komórce biorcy (gospodarza).
nadmiarowość kodu genetycznego, przejawiająca się tym, że określony aminokwas jest kodowany przez więcej niż jeden kodon (kodony synonimiczne).
genet. wzrost ciężkości objawów i wcześniejsze ujawnianie się choroby w kolejnych pokoleniach;
stała częstość występowania genów danej cechy w kolejnych pokoleniach populacji;

Słownik języka polskiego PWN

genetyczny
1. «dotyczący dziedziczenia albo dziedziczności»
2. «związany z pochodzeniem czegoś»

• genetycznie
empiryzm genetyczny «pogląd głoszący, że umysł jest pierwotnie pozbawiony treści poznawczych, które są mu dostarczane przez doświadczenie»
kod genetyczny «kod zawarty w cząsteczkach kwasu deoksyrybonukleinowego w jądrze komórkowym, który zapewnia zachowanie właściwości dziedzicznych»
informacja genetyczna «dane o cechach dziedzicznych organizmu zakodowane w genach»
inżynieria genetyczna «technika genetyczna wykorzystywana w biotechnologii oraz w hodowli zwierząt i roślin»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia