genetycznie

Encyklopedia PWN

glikoproteinowe antygeny powierzchniowe komórek organizmu determinowane genetycznie przez gł. układ genów zgodności tkankowej zlokalizowany u człowieka w 6. chromosomie;
hymn
[gr.],
lit.:
wrodzone, genetycznie uwarunkowane lub nabyte zaburzenia funkcji układu odpornościowego, wynikające z niedokształcenia, braku lub uszkodzeń jego struktur;
dzieła plastyczne składające się z wielu elementów (gotowych lub specjalnie wykonanych), tworzących razem całość, wyrażającą pewną treść, zbudowane przez artystę w przestrzeni;
instynkt
[łac. instinctus ‘podnieta’, ‘popęd’],
biol. uwarunkowana genetycznie dziedziczna zdolność zwierząt i ludzi do wykonywania łańcucha różnych rodzajów zachowania się, napędzanych przez popędy i sterowanych przez odpowiednie bodźce zewnętrzne, prowadzących do skutków koniecznych dla życia osobnika lub utrzymania gatunku.
inteligencja
[łac. intelligentia ‘zdolność pojmowania’, ‘rozum’],
psychol. jedno z najbardziej wieloznacznych pojęć w psychologii odnoszące się do sprawności w zakresie czynności poznawczych; w języku potocznym przez inteligencję rozumie się najczęściej zdolność rozwiązywania problemów praktycznych, zdolności językowe lub kompetencje społeczne;
inżynieria genetyczna, techniki rekombinowania DNA,
eksperymentalna dziedzina z pogranicza genetyki i biologii molekularnej posługująca się zespołem różnorodnych technik, polegających na manipulowaniu DNA in vitro oraz in vivo w celu uzyskania dziedzicznych zmian w komórkach lub całych organizmach;
izotransplantacja
[gr.-łac.],
med. przeszczepienie narządów lub tkanek między osobnikami identycznymi genetycznie;
język z rodziny austronezyjskiej (grupa indonezyjska) w środkowej i wschodniej części Jawy;
język polskich zbiorowości etnicznych zamieszkujących poza granicami kraju;
estoński epos narodowy;
drzewa owocowe szczepione na podkładkach skarlających, czyli osłabiających wzrost;
dialekt używany przez Kaszubów na Pomorzu Gdańskim i we wschodniej części Pomorza Zachodniego;
klon
[gr.],
genet. komórki lub całe organizmy identyczne genetycznie (tzn. o identycznym genotypie);
psychol. koncepcja wiążąca cechy osobowości człowieka z właściwościami budowy jego ciała (konstytucją);
konwencja o ochronie różnorodności biologicznej, konwencja o różnorodności biologicznej,
ekol. konwencja zobowiązująca wszystkich sygnatariuszy do zachowania pełnej różnorodności form życia w biosferze przez ich ochronę i umiarkowane użytkowanie, podpisana 1992 w Rio de Janeiro podczas Konferencji „Szczyt Ziemi”.
krzyżowanie, hybrydyzacja,
biol. kojarzenie płciowe 2 genetycznie różnych organizmów, np. ras, odmian, gat., rodzajów lub też form różniących się tylko jednym lub kilkoma genami;
kojarzenie płciowe 2 genetycznie różnych osobników tego samego gat., rzadziej innych gat. lub rodzajów, prowadzące do uzyskania mieszańcowego potomstwa;
med. choroby zwyrodnieniowe, uwarunkowane genetycznie, polegające na upośledzeniu metabolizmu lipidów osłonek mielinowych włókien nerwowych.
barwa okrywy włosowej koni;

Słownik języka polskiego PWN

genetyczny
1. «dotyczący dziedziczenia albo dziedziczności»
2. «związany z pochodzeniem czegoś»

• genetycznie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia