genetycznie

Encyklopedia PWN

genetycznie zmodyfikowane organizmy, ang. genetically modified organisms, GMO,
genet. → transgeniczne organizmy.
żywność modyfikowana, żywność transgeniczna,
żywność wyprodukowana z roślin lub zwierząt (albo przy ich użyciu), które zostały wcześniej ulepszone za pomocą technik inżynierii genetycznej (transgeniczne organizmy, inżynieria genetyczna).
transplantologia
[łac. transplantare ‘szczepić’, ‘przesadzać’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział medycyny, nauka zajmująca się przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;
Greenpeace
[grị:npi:s] Wymowa,
ekol. niezależna, apolityczna, międzynarodowa organizacja, zajmująca się ochroną środowiska realizowaną przez działania pokojowe (ang. greenpeace ‘zielony pokój’), założona 1971 w Vancouver (Kanada).
powstawanie nowych wariantów patogenów (osobników o zmienionych cechach) w wyniku zmian w ich materiale genetycznym.
enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.
zjawiska obserwowane u zwierząt, obejmujące przeżycia analogiczne do przeżyć estetycznych człowieka związane z odbiorem szczególnych wrażeń zmysłowych ze świata zewn. (lub z ich wyobrażeniami) oraz związane z nimi działania.
pierwszy okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 540 do ok. 490 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały;
med. zaburzenia genetycznie programowanego rozwoju organizmu prowadzące do powstania wad budowy;
altruizm
[łac. alter ‘drugi’],
biol. termin odnoszony do wszelkich zachowań (reakcji) behawioralnych lub fizjologicznych mających cechy „poświęcenia”, utrwalonych genetycznie w procesie ewolucyjnym w wyniku selektywnego działania doboru naturalnego;
Baldwina efekt, asymilacja genetyczna,
biol. proces ewolucyjny prowadzący do powstawania genetycznie utrwalonych struktur, które pierwotnie musiały stanowić reakcję organizmu na częste używanie danych narządów.
bielactwo, albinizm,
wrodzony (uwarunkowany genetycznie) brak lub niedobór barwników melaninowych (pigmentu) u zwierząt (również u ludzi);
zachodzący w żywych organizmach enzymatyczny proces łączenia aminokwasów w łańcuchy polipeptydowe o specyficznej sekwencji aminokwasów, uwarunkowany genetycznie.
biotechnologia
[gr. bíos ‘życie’, téchnē ‘sztuka’, ‘rzemiosło’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
interdyscyplinarna dziedzina nauki posługująca się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych, obejmująca różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych (w szczególności obejmuje procesy biosyntezy i biotransformacji przebiegające z udziałem drobnoustrojów, kultur tkankowych — roślinnych i zwierzęcych — in vitro oraz enzymów, a także izolację otrzymanych w ten sposób bioproduktów).
bodziec, podnieta,
fizjol. zmiana środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego organizmu, prowadząca do pobudzenia swoistego narządu odbiorczego — receptora;
botanika
[gr. botanikós ‘zielarski’ < botánē ‘roślina’],
nauka o roślinach, ich budowie, rozwoju, klasyfikacji, funkcjach życiowych i zależności od warunków środowiska;
zool. zespoły ruchów i zachowań towarzyszące zwykle jakiemuś zdarzeniu społ. i przebiegające wg niezmiennego planu, wykonywane z utrzymaniem i zaakcentowaniem pewnych form, co nadaje działaniom znamię ostentacji, a często też namaszczenia i powagi.
Cernavodă kultura
[czernawọdə k.],
archeol. kultura schyłkowego eneolitu występująca na obszarze wschodniej Rumunii i północno-wschodniej Bułgarii;
chimera
[łac.],
zool. u zwierząt osobnik powstały przez połączenie się 2 odrębnych zarodków lub wymieszanie komórek między 2 zarodkami w wyniku zastosowania metod inżynierii genetycznej (transgeniczne organizmy);
chloroza
[gr. chlōrós ‘zielonawy’],
patologiczna zmiana barwy rośliny na bladozieloną, żółtawą lub prawie białą;

Słownik języka polskiego PWN

genetyczny
1. «dotyczący dziedziczenia albo dziedziczności»
2. «związany z pochodzeniem czegoś»

• genetycznie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia