generalne

Encyklopedia PWN

okupacyjne jednostki adm.-polit. w czasie I wojny świat., 1915–18;
Generalne Gubernatorstwo, niem. Generalgouvernement (GG),
twór adm., ustanowiony 26 X 1939 (na mocy dekretu A. Hitlera z 12 X 1939), z części okupowanych ziem pol., których nie włączono do III Rzeszy;
Stany Generalne, fr. États généraux,
we Francji zgromadzenie przedstawicieli 3 stanów (duchowieństwa, szlachty i miast) zwoływane przez króla;
jednolita opłata celna od towarów będących przedmiotem wymiany międzynarodowej w Polsce w XVII–XVIII w.;
nacz. organ sił zbrojnych w II RP;
sanacyjna centrala związkowa o charakterze syndykalistycznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia