funkcyjna

Encyklopedia PWN

harmonia
[gr., ‘zgodność dźwięków, kształtów’],
muz.:
izomeria
[gr. ísos ‘równy’, méros ‘część’],
zjawisko polegające na tym, że cząsteczki związków chemicznych (organicznych i nieorganicznych) o identycznych sumarycznych wzorach cząsteczkowych różnią się sposobem lub kolejnością powiązania atomów albo rozmieszczeniem atomów w przestrzeni.
karbonyl, grupa karbonylowa, ,
ugrupowanie atomów będące grupą funkcyjną ketonów;
koenzymy
[łac.-gr.],
drobnocząsteczkowe związki organiczne pochodzenia niebiałkowego wchodzące w skład centrum aktywnego enzymów;
oscyloskop
[łac.-gr.],
urządzenie elektroniczne wytwarzające na ekranie (np. lampy oscyloskopowej, wyświetlacza LCD lub PDP) obraz świetlny będący odwzorowaniem zależności funkcyjnych między 2 zmiennymi wielkościami elektr. lub innymi wielkościami fiz., przetworzonymi na wielkości elektr. (zazwyczaj na napięcie elektr.).
chem. związek organiczny wywodzący się z innego związku org., mający taki sam szkielet cząsteczki jak związek macierzysty;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia