formalna

Encyklopedia PWN

manieryzm
[fr. maniérisme < manière ‘sposób’],
termin używany w historii sztuki, przyjęty od lat 20. XX w. na określenie zjawisk w sztuce europejskiej XVI w.
społeczności trwale zamieszkujące pewne terytorium (zwłaszcza państwa), różniące się od większości jego mieszkańców lub od społeczności panującej politycznie cechą lub cechami, które powodują uznawanie ich w świadomości społecznej za odmienne, a w stosunkach społecznych wywołują nieraz dyskryminację; cechami takimi bywają zwłaszcza: religia, język, świadomość narodowa, kultura itd. Współcześnie pojęcie „mniejszość” jest rozumiane coraz szerzej, np. mniejszości seksualne, kobiety jako mniejszość upośledzona.
termin wieloznaczny, rozmaicie rozumiany i definiowany;
nauki dedukcyjne, nauki formalne, nauki aprioryczne,
naukozn., metodol. nauki, w których jedyną podstawą uznawania zdań, nie będących aksjomatami ani definicjami, jest ich wyprowadzanie przez dedukcję ze zdań już wcześniej uznanych;
model państwa, w którym sprawowanie władzy, funkcjonowanie organów publicznych oraz wszelka działalność polityczna są ograniczone i podporządkowane chronionemu przez mechanizmy ustrojowe prawu.
prakseologia
[gr. práxis ‘działanie’, ‘czynność’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
metodol., naukozn.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia