fizycznej

Encyklopedia PWN

fiz. dział fizyki współczesnej zajmujący się podstawowymi właściwościami przebiegu procesów w czasie i przestrzeni.
astronomia
[gr. ástron ‘gwiazda’, nómos ‘prawo’],
nauka przyrodnicza, której przedmiotem badań są ciała niebieskie, ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowa oraz ewolucja, a także Wszechświat jako całość.
geofizyka
[gr. gḗ ‘ziemia’, physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o Ziemi jako ciele fizycznym;
materia
[łac.],
fiz. jedno z podstawowych pojęć fizycznych, oznaczające wszystkie obiekty, które można badać fizycznymi metodami.
Planck
[plaŋk]
Max Karl Ernst Wymowa, ur. 23 IV 1858, Kilonia, zm. 4 X 1947, Getynga,
fizyk niemiecki.
Świętosławski Wojciech Alojzy, ur. 21 VI 1881, Kiryjówka (Ukraina), zm. 29 IV 1968, Warszawa,
polski fizykochemik.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia