fizycznej

Encyklopedia PWN

szkoła wyższa powstała 1929 z połączenia Centralnej Szkoły Wojsk. Gimnastyki i Sportów, działającej w Poznaniu 1921–29, oraz Państw. Inst. Wychowania Fiz. w Warszawie,
podobieństwo układów (lub zjawisk) fiz. polegające na tym, że w odpowiadających sobie chwilach czasu i punktach przestrzeni wartości wielkości fiz. charakteryzujących układ są proporcjonalne do wartości tych wielkości w innym układzie;
pole fizyczne, pole wielkości fizycznych,
wielkości będące funkcjami punktów przestrzeni i in. parametrów (np. czasu), które charakteryzują p.f. lub właściwości ośrodka ciągłego.
towarzystwo nauk., z siedzibą w Warszawie; zał. 1919 pod nazwą Tow. Fizyczne w Warszawie;
metody stosowane do rozwiązywania problemów fizyki statyst., polegające na znalezieniu odpowiedniej funkcji rozkładu.
adsorpcja fizyczna, fizysorpcja,
adsorpcja zachodząca na skutek występowania między adsorbatem a adsorbentem oddziaływań międzycząsteczkowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia