fizjologiczna

Encyklopedia PWN

reakcja fizjologiczna, odczyn fizjologiczny,
złożona odpowiedź organizmu na bodziec różnego pochodzenia;
przystosowanie się organizmu lub jego narządu do prawidłowego funkcjonowania w zmienionych warunkach środowiska zewn. lub wewnętrzego;
dział akustyki zajmujący się budową i działaniem organów mowy i słuchu, a także badaniem uszkodzeń słuchu i ich przyczyn, leczeniem wad wymowy.
objaw fizjol. występujący u noworodków w okresie od 3. do 7. dnia życia;
wodny roztwór soli mineralnych o składzie i stężeniu osmotycznym zbliżonym do osocza krwi;
biochemia
[gr. bíos ‘życie’, chēmeía ‘magia’],
chemia biologiczna, chemia fizjologiczna,
dyscyplina naukowa zajmująca się budową oraz funkcjami związków dostarczanych z pożywieniem i wytwarzanych w organizmie, przemianami tych związków w ustroju (z uwzględnieniem efektów energetycznych przemian) i wpływem różnych czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) na te przemiany oraz ewolucją i odtwarzaniem żywej materii — bada więc molekularne podstawy życia.
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
hormony
[gr.],
bioregulatory,
różnorodne związki organiczne wytwarzane przez żywe organizmy, regulujące i koordynujące procesy chemiczne w komórkach i tkankach, a pośrednio — wszelkie procesy fizjologiczne, przez dostosowywanie ich do zmieniających się warunków otoczenia.
akustyka
[gr. akoustikós ‘dotyczący słuchu’],
dział fizyki i techniki tradycyjnie obejmujący naukę o dźwięku rozumianym jako zjawisko słyszalne, związane z rozchodzeniem się fal sprężystych w ośrodku gazowym, a w miarę rozwoju także w ośrodkach ciekłym i stałym.
nowa klasa cząstek zakaźnych, nie zawierających kwasów nukleinowych, powodujących przewlekłe, postępujące, zawsze śmiertelne choroby ośrodkowego układu nerwowego ludzi i zwierząt;
cykliczne nasilanie się i zmniejszanie procesów życiowych organizmów, będące wyrazem ich przystosowania do zdarzeń w środowisku;
termoregulacja
[gr.-łac.],
biol. utrzymywanie temperatury ciała w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesów biologicznych przy zaangażowaniu mechanizmów fizjologicznych (termoregulacja fizjologiczna) i odpowiednich form zachowania się (termoregulacja behawioralna).
bakterie
[gr. baktḗrion ‘laseczka’],
organizmy jednokomórkowe o prostej budowie, wielkości od 0,2 do kilkudziesięciu µm;
Baranowski Tadeusz, ur. 3 IX 1910, Lwów, zm. 24 III 1993, Wrocław,
biochemik, enzymolog;
Barej Wiesław, ur. 22 I 1934, Stoczek Łukowski, zm. 14 XI 2000, Warszawa,
lekarz weterynarii, fizjolog zwierząt;
fizjologiczna grupa bakterii zdolnych do wykorzystywania chityny jako jedynego źródła węgla i energii.
ekofizjologia
[gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, phýsis ‘natura’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
ekologia fizjologiczna,
dział ekologii organizmów zajmujący się adaptacjami fenotypowymi (fenotyp) organizmów do warunków panujących w środowisku;

Słownik języka polskiego PWN

potrzeba fizjologiczna, naturalna «konieczność oddania moczu lub kału»
śmierć fizjologiczna, naturalna «śmierć spowodowana naturalnym starzeniem się organizmu»
fizjologia
1. «nauka o czynnościach życiowych i procesach zachodzących w organizmach żywych»
2. «czynności i procesy życiowe organizmu»

• fizjologiczny • fizjologicznie • fizjolog
moment fizjologiczny «czas, który upływa między bodźcem a reakcją zmysłu»
poród naturalny, fizjologiczny «poród odbywający się między 38 a 42 tygodniem ciąży siłami natury»
roztwór fizjologiczny «wodny roztwór elektrolitów, zbliżony zawartością soli mineralnych i ciśnieniem do osocza krwi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia