finansowy

Encyklopedia PWN

ekon. na giełdzie czas, w którym dokonuje się obrót instrumentami finansowymi;
amortyzacja
[łac. admortisatio ‘umorzenie’],
ekon. stopniowe zmniejszanie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez zaliczanie określonej ich części (odpisu) do kosztów działalności.
ekon. analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, uwzględniająca zmiany zachodzące w jego otoczeniu ekonomicznym, politycznym, prawnym;
Balcerowicz Leszek, ur. 19 I 1947, Szpetal Dolny (ob. dzielnica Włocławka),
ekonomista i polityk; twórca programu zmiany systemowej polskiej gospodarki.
centrala finansowa spółdzielczości pol., zał. 1885 w Poznaniu, działalność rozpoczął 1886 jako centrala finansowa spółdz. banków lud., zrzeszających pol. rzemieślników, kupców i chłopów w zaborze pruskim; od 1946 pod nazwą Bank Rzemiosła i Handlu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia