fale harmoniczne

Encyklopedia PWN

mod
[łac.],
fiz. jeden z dozwolonych sposobów ruchu obiektu pobudzonego do drgań;
miernik do pomiaru długości lub częst. fali elektromagnetycznej;
laser
[ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ‘wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania’],
urządzenie wzmacniające lub generujące spójne promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) w zakresie widmowym między daleką podczerwienią a nadfioletem;
modulacja amplitudy, ang. Amplitude Modulation (AM),
modulacja harmoniczna, w której pod wpływem sygnału modulującego zmienia się amplituda fali nośnej.
modulacja częstotliwości, ang. Frequence Modulation (FM),
telekom. modulacja harmoniczna, w której pod wpływem sygnału modulującego zmienia się częst. fali nośnej.
modulacja fazy, ang. Phase Modulation (PM),
telekom. modulacja harmoniczna, w której pod wpływem sygnału modulującego zmienia się faza fali nośnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia