ewaporacyjnych

Encyklopedia PWN

naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
podsiąkanie, podnoszenie kapilarne,
geol. wznoszenie się wód kapilarnych ponad zwierciadło wód gruntowych, czasem aż do powierzchni terenu;
złoża powstałe w wyniku procesów sedymentacji:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia