europy

Encyklopedia PWN

określenie części Europy będącej strefą przejściową pomiędzy obszarem dominacji łac. cywilizacji zachodniej a obszarami dominacji cywilizacji wschodniej, zawierającej elementy rusko-bizant. oraz, w mniejszym stopniu, muzułmańskie; jej trzon stanowią hist. terytoria państw: czeskiego, pol.-litew. i węg. mających strukturę wielonar.; stosowane również w odniesieniu do całego obszaru rozciągającego się pomiędzy morzami: Bałtyckim, Adriatyckim, Egejskim i Czarnym (między etnicznymi Niemcami a etniczną Rosją).
konferencja dyplomatyczna państw europejskich (bez Albanii), Kanady i USA (1973–75), poświęcona opracowaniu zasad i norm dotyczących bezpieczeństwa europejskiego i współpracy między państwami, zakończona przyjęciem Aktu końcowego;
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), ang. Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE),
międzynarodowa, paneuropejska organizacja ds. bezpieczeństwa i współpracy, będąca kontynuatorką Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE);
rozgłośnia radiowa nadająca z Monachium do krajów uzależnionych przez ZSRR po II wojnie światowej.
układ podpisany 19 XI 1990 w Paryżu przez 22 państwa NATO i Układu Warsz.;
system gazociągów łączący kraje Europy Zachodniej i Polskę z najbogatszymi na świecie złożami gazu z półwyspu Jamał w Rosji;
Gwiazda Lotniczych Załóg w Europie, ang. The Air Crew Europe Star,
pamiątkowe odznaczenie brytyjskie;

Słownik języka polskiego PWN

Rada Europy «organizacja państw europejskich, propagująca zasady demokracji parlamentarnej i prawa człowieka»
europ «pierwiastek chemiczny, srebrzysty, kowalny metal»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia