eukarionty

Encyklopedia PWN

eukarionty, organizmy eukariotyczne, organizmy jądrowe, jądrowce, karionty, karioty, Eukaryota, Eucaryota, Eucarya, Karyota, Caryota,
organizmy zbudowane z komórek o wyższym stopniu organizacji;
w genetyce eukariontów o złożonej budowie zespół osobników homozygotycznych powstały w wyniku chowu wsobnego (hodowla w pokrewieństwie, kojarzenia wsobne);
genet. najczęściej koliste, cząsteczki DNA plazmidów i wirusów, mające zdolności do wnikania i autonomicznej replikacji w danym typie komórki; zapewniają ochronę i powielenie wprowadzonych metodami inżynierii genetycznej fragmentów obcego DNA (klonowanie), a także — w wielu przypadkach — wydajną ekspresję zawartych w nim genów, pochodzących z różnych organizmów w komórce biorcy (gospodarza).
ARS, ang. autonomously replicating sequence, sekwencja replikująca się autonomicznie,
krótki odcinek DNA zapewniający niosącej go cząsteczce replikację w komórkach drożdżowych;
białka G, trimeryczne białka G, heterotrimeryczne białka G,
białka występujące w błonie komórkowej eukariontów,
dział biochemii i biofizyki zajmujący się badaniem wytwarzania, użytkowania i gromadzenia energii przez żywą komórkę.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia