etyczny

Encyklopedia PWN

agama
[sanskr. āgama ‘to, co przyszło’]:
Święte teksty późnego hinduizmu; w dźinizmie zbiór świętych pism kanonicznych uznawany przede wszystkim przez śwetambarów.
akognitywizm
[gr. a- ‘nie’, łac. cognosco ‘poznaję’],
filoz. stanowisko w metaetyce głoszące, że wypowiedzi o charakterze etycznym nie mają znaczenia poznawczego lub, że ich znaczenie poznawcze jest mniej istotne od znaczenia emotywnego.
aksjologia
[gr. áxios ‘godny, cenny’, lógos ‘słowo, nauka’],
dziedzina filozofii, której przedmiotem są wartości;
aktywizm
[łac. activus ‘czynny’],
filoz. pojęcie określające nurty współczesnej filozofii przyznające pierwszeństwo działaniu nad myśleniem;
Andrzejewski Jerzy, ur. 19 VIII 1909, Warszawa, zm. 19 IV 1983, tamże,
pisarz.
określenie całokształtu doktryny i praktyk religijnych właściwych wspólnocie chrześcijan uznających duchowe zwierzchnictwo arcybpa Canterbury, względnie nazwa ogółu Kościołów utożsamiających się z tą doktryną i praktyką, tworzących Anglikańską Wspólnotę i skupiających ok. 70 mln wiernych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia