etyczny

Encyklopedia PWN

nurt socjalizmu (koniec XIX w.);
stanowisko w etyce, wg którego człowiek winien kierować się w działaniu jedynie rozeznaniem konkretnej sytuacji;
składnik powinności moralnej, przymus spełnienia lub zaniechania określonego działania.
etyka
[gr. tá ēthiká ‘traktat o obyczajach’ < ḗthos ‘obyczaj’, ‘charakter’],
termin użyty w IV w. p.n.e. przez Arystotelesa w tytule dzieła Etyka nikomachejska na oznaczenie opisowo-krytycznego studium tego, co dotyczy etosu jako ludzkiego charakteru, obyczaju, tj. utrwalonego sposobu zachowania się w środowisku życia, zamieszkania;
ekon. ogół norm zachowania, którymi kierują się menedżerowie w swoim działaniu.
moralność
[fr. moral < łac. moralis ‘dotyczący obyczajów’]:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia