emisyjną

Encyklopedia PWN

ekon. dokument przygotowywany w związku z ofertą papierów wartościowych i/lub dopuszczaniem ich do publicznego obrotu;
zależność natężenia promieniowania emitowanego przez atom (lub cząsteczkę) od długości fali;
Bank Emisyjny w Polsce, niem. Emissionsbank in Polen,
bank centralny dla GG, powołany 15 XII 1939 (rozpoczął działalność 8 IV 1940) przez niemieckie władze okupacyjne; siedziba w Krakowie, kilkanaście oddziałów w GG;
banki uprawnione do emisji pieniądza;
tomografia emisyjna pozytonowa, ang. Positon Emission Tomography, PET,
metoda tomografii, w której obraz przekroju ciała uzyskuje się na podstawie wyznaczenia rozkładu podanego radiofarmaceutyku znakowanego izotopem promieniotwóczym emitującym pozytony, a nośnikiem informacji są fotony powstające w wyniku anihilacji pozytonu;
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
zbiór danych obejmujący sposoby wytwarzania i przesyłania sygnałów telewizyjnych, a także parametry tych sygnałów;
ciało całkowicie pochłaniające padające nań promieniowanie niezależnie od długości (częst.) fali, czyli o zdolności absorpcyjnej równej jedności w całym zakresie długości fal.
obłoki gazu i pyłu międzygwiazdowego lub bardzo rozległe otoczki gwiazd;
ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
ekon. zobowiązania finansowe władcy lub rządu, powstałe w wyniku zaciągnięcia kredytu poza granicami kraju w formie pieniężnej lub towarowej.
tomografia
[gr. tomós ‘cięty’, ‘tnący’, gráphō ‘piszę’],
sposób uzyskiwania dwuwymiarowego obrazu przekroju obiektu trójwymiarowego w dowolnie wybranej płaszczyźnie, w celu poznania jego struktury wewn., bez konieczności naruszania tej struktury;
Bank Anglii, Bank of England Wymowa,
centralny bank Wielkiej Brytanii, z siedzibą w Londynie,
Law
[lo:]
John of Lauriston Wymowa, ur. 16 IV 1671, Edynburg, zm. 21 III 1729, Wenecja,
szkocki finansista i ekonomista.
fiz. rozkład natężenia promieniowania widzialnego uzyskany w wyniku jego rozszczepienia na jednobarwne składowe (którym odpowiadają określone długości fal) za pomocą przyrządów spektralnych, np. monochromatora czy spektrografu optycznego; również skład widmowy tego promieniowania.
badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
Banco Central de la Republica Argentina
[bạnko sentrạl de la repụblika arhentịna],
argentyński bank centralny, założony 1935, z siedzibą w Buenos Aires;
Bank Państwowy Rosji, pot. Bank Państwa,
centralny bank Rosji, zał. 1860 w Petersburgu;
Bank von Danzig
[baŋk fon dạncıś],
Bank Emisyjny Wolnego Miasta Gdańska,
instytucja emisyjna Wolnego Miasta Gdańska, zał. 1924;

Słownik języka polskiego PWN

emisja
1. «puszczenie w obieg pieniędzy, papierów wartościowych, znaczków pocztowych; też: pieniądze, papiery wartościowe, znaczki pocztowe puszczone jednocześnie w obieg»
2. «nadawanie programu radiowego lub telewizyjnego»
3. «wysyłanie przez ciała energii, np. światła, dźwięku, elektronów»
4. «wypuszczanie do atmosfery pyłów lub gazów»
5. «wydobywanie głosu w śpiewie»

• emisyjny • emitować
bank emisyjny, centralny «bank uprawniony do emisji banknotów, regulowania obiegu gotówkowego, przechowywania rezerw walutowych państwa oraz do dokonywania rozliczeń międzynarodowych»
prospekt emisyjny «dokument zawierający szczegółowe dane o stanie spółki akcyjnej, która przystępuje do emisji akcji»
widmo emisyjne «widmo światła emitowanego przez ciała stałe lub ciecze»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia