elementem odwracalnym

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie algebraiczne najczęściej definiowane dla pierścieni, rzadziej dla innych algebr ogólnych (np. dla półgrup).
pompa
[fr. < wł.],
robocza maszyna transportowa do podnoszenia cieczy lub mieszanin cieczy z ciałami stałymi z poziomu niższego na wyższy i/lub przetłaczania ich z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym;
procesy fiz., w których następuje zamiana (przekształcenie) energii elektr. bądź magnet. na energię fal sprężystych za pośrednictwem energii drgań mech. wywołanych przez zjawiska elektro- i magnetomech.
mat. funkcja f(x), która różnym argumentom przypisuje różne wartości, tzn. dla dowolnych elementów jej dziedziny x1, x2 z nierówności x1 ≠ x2 wynika nierówność f(x1) ≠ f(x2);
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
materiały wykazujące zdolność do przyjmowania jednego z 2 zaprogramowanych kształtów w wyniku odwracalnej przemiany martenzytycznej zachodzącej wraz ze zmianą temperatury, przyłożonych naprężeń lub pola magnetycznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia