elektryczny

Encyklopedia PWN

zool. zmysł służący do odczuwania zmian rozkładu potencjałów elektrycznych na powierzchni ciała, występujący u niektórych ryb spodoustych oraz elektrycznych, a także u żyjących w mętnych, błotnistych wodach Afryki oraz Ameryki Południowej tzw. ryb słaboelektrycznych, jak mruki i pokrewne węgorzowi elektrycznemu gymnotowce;
układ połączonych ze sobą elementów, umożliwiających przepływ prądu elektrycznego;
ukierunkowany ruch (przepływ) swobodnych ładunków elektrycznych w środowisku przewodzącym, który zachodzi pod wpływem pola elektrycznego.
układ 2 przewodników (zwanych elektrodami lub okładkami kondensatora) rozdzielonych cienką warstwą dielektryka, mający zdolność gromadzenia ładunku elektrycznego;
urządzenie przeznaczone do zabezpieczania obwodów elektrycznych przed przeciążeniem, tj. przepływem prądu elektrycznego o nadmiernym natężeniu;
wielkość fizyczna charakteryzująca ciała podlegające działaniu pola elektromagnetycznego i będące źródłem takiego pola;
w najprostszym przypadku układ 2 jednakowych co do wartości, lecz przeciwnego znaku ładunków elektrycznych (+q i –q) znajdujących się w małej odległości l od siebie;
wielkość wektorowa charakteryzująca, łącznie z innymi multipolowymi momentami elektr. i magnet., rozkład ładunku elektrycznego;
układ elektr. o 4 zaciskach i dowolnej wewn. konfiguracji połączeń elementów (np. mostkowej, drabinkowej) odznaczający się tym, że energia może być do niego doprowadzona lub od niego odprowadzona jedynie przez pary określonych końcówek (wejścia i wyjścia).
element obwodu elektr. mający znikomo mały opór elektr. przy prądzie płynącym zgodnie z kierunkiem przewodzenia zaworu elektrycznego (tzn. od jego anody do katody)
układ elektr. o dowolnej wewn. konfiguracji połączeń elementów i wyróżnionych 2 zaciskach (końcówkach).
układ elektr. przepuszczający przebiegi elektr. zawarte w określonym pasmie częst., a tłumiący przebiegi o innej częstotliwości;
element przeznaczony do prowadzenia (przewodzenia) prądu elektr. wzdłuż wyznaczonej nim drogi.
samochód elektryczny, samochód o napędzie elektrycznym,
pojazd drogowy, w którym energia elektryczna jest przekształcana za pomocą maszyny elektrycznej na energię mechaniczną wykorzystywaną do napędu;
strumień wektora pola elektrycznego lub indukcji elektrycznej przez daną powierzchnię;
urządzenie do magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej, którą można z powrotem przetworzyć na energię prądu elektrycznego;
łuk elektryczny, wyładowanie łukowe,
wyładowanie elektryczne w gazie połączone z emisją elektronów z katody;
obwód elektr., w którym powstają drgania elektr., tj. okresowe zmiany napięcia i natężenia prądu elektrycznego;
opór elektryczny, oporność elektryczna,
wielkość charakteryzująca przewodnik (gałąź obwodu elektrycznego).
wielkość charakteryzująca właściwości elektryczne materiału; opór elektryczny przewodnika jednorodnego o długości 1 m i przekroju poprzecznym 1 m2;

Słownik języka polskiego PWN

elektryczny
1. «odnoszący się do elektryczności – energii elektrycznej»
2.  «zasilany elektrycznością»
3. «przewodzący prąd elektryczny»

• elektrycznie
elektryczny instrument muzyczny «instrument, w którym dźwięk powstaje za pośrednictwem drgań elektrycznych»
filtr elektryczny «urządzenie elektryczne przepuszczające przebiegi elektryczne zawarte w określonym paśmie częstotliwości»
ładunek elektryczny «podstawowa wielkość fizyczna, charakteryzująca zdolność ciał do wytwarzania strumienia elektrycznego»
ładunek elektryczny jednoimienny, równoimienny «ładunek elektryczny mający taki sam znak (dodatni lub ujemny) co inny ładunek»
ładunek elektryczny różnoimienny «ładunek elektryczny mający odmienny znak (dodatni lub ujemny) od tego, jaki ma inny ładunek»
łuk elektryczny «wyładowanie elektryczne w powietrzu, gazie lub parze między elektrodami węglowymi lub metalowymi, związane z silnym świeceniem gazu i elektrod»
nóż diatermiczny, elektryczny «stosowany w chirurgii przyrząd, którego ostre zakończenie po rozżarzeniu prądem elektrycznym przypala lub rozcina tkanki, hamując jednocześnie krwawienie»
obwód elektryczny «zespół połączonych elektrycznie elementów tworzących zamkniętą drogę dla prądu elektrycznego»
opór elektryczny «właściwość ciała powodująca przeciwstawianie się przepływowi prądu elektrycznego»
pastuch elektryczny «ogrodzenie z drutu, pod napięciem, powstrzymujące pasące się zwierzęta od oddalania się»
płot elektryczny «przenośne ogrodzenie w postaci rozpiętego na słupkach gołego przewodu elektrycznego, stosowane do ogradzania pastwisk, rezerwatów itp.»
prostować prąd elektryczny «przekształcać prąd zmienny na jednokierunkowy»
silnik elektryczny «maszyna do przetwarzania energii elektrycznej w energię mechaniczną»
zamknąć obwód prądu, obwód elektryczny «połączyć elementy obwodu tak, by popłynął przez nie prąd elektryczny»
zegar elektryczny «zegar zasilany prądem elektrycznym»
energia elektryczna «energia układu ładunków elektrycznych»
gitara elektryczna «gitara z elektrycznym urządzeniem wzmacniającym dźwięk i zmieniającym jego barwę»
indukcja elektryczna «wielkość wektorowa charakteryzująca pole elektryczne wewnątrz ciała nieprzewodzącego»
iskra elektryczna «rodzaj wyładowania elektrycznego»
krzesło elektryczne «urządzenie przypominające krzesło, służące do wykonywania wyroków śmierci za pomocą prądu elektrycznego»
lampa elektryczna «urządzenie wytwarzające sztuczne oświetlenie w wyniku zasilania prądem elektrycznym»
moc elektryczna «energia elektryczna przypadająca na jednostkę czasu»
natężenie pola elektrycznego «stosunek siły wywieranej na umieszczony w pewnym punkcie pola elektrycznego ładunek elektryczny do wartości tego ładunku»
natężenie prądu elektrycznego «ładunek elektryczny przepływający przez dany przekrój przewodnika w jednostce czasu»
poduszka elektryczna «płaski grzejnik elektryczny w pokrowcu z materiału, używany do nagrzewania bolących części ciała»
pole elektryczne «przestrzeń otaczająca naładowane elektrycznie ciało, w której istnieje siła elektrostatyczna działająca na nieruchomy ładunek elektryczny»
przewodność elektryczna «wielkość skalarna charakteryzująca przewodnictwo elektryczne ciał»
rozdzielnia elektryczna «zespół urządzeń służących do rozdzielania energii elektrycznej»
wyładowanie elektryczne «przepływ prądu elektrycznego w złych przewodnikach pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia