elektrostatyczne

Encyklopedia PWN

pole elektryczne wytworzone przez nieruchome ładunki elektryczne.
urządzenie do otrzymywania ładunków elektr. i napięcia elektr. przez rozdzielanie ładunków różnych znaków i gromadzenie ładunków tych samych znaków.
rozdzielanie ładunków elektrycznych różnych znaków w przewodnikach lub dielektrykach pod wpływem zewnętrznego pola elektrostatycznego;
rodzaj akceleratora cząstek naładowanych, w którym cząstki poruszają się w przybliżeniu po liniach prostych i są przyspieszane przez stałe pole elektryczne;
oddziaływania międzycząsteczkowe, oddziaływania międzymolekularne,
wzajemne przyciąganie się lub odpychanie niezwiązanych wiązaniem chem. cząsteczek (atomów);
przetwornik elektroakustyczny przetwarzający sygnały foniczne na sygnały akustyczne (dźwięki mowy, muzykę).
fiz. jedna z postaci, w której przejawia się pole elektromagnetyczne;
odpowiednio ukształtowany obszar pola magnet. (s.e. magnetyczna) lub pola elektr. (s.e. elektrostatyczna) skupiający przechodzącą przezeń wiązkę obdarzonych ładunkiem cząstek (elektronów, jonów); działa w podobny sposób jak soczewka szklana, skupiająca wiązkę promieni świetlnych.
urządzenie do przyspieszania naładowanych mikrocząstek, czyli do nadawania im wielkich energii kinetycznych.
elektrofiltr
[gr.-łac.],
odpylacz elektrostatyczny, filtr elektrostatyczny, odpylacz Cottrella, precypitator elektrostatyczny,
aparat do usuwania z gazu, zwykle powietrza, cząstek (pyłów, kropli) przez ich przyciąganie w polu elektr. do powierzchni osadczej.
Franklin
[frạ̈ŋklın]
Benjamin Wymowa, ur. 17 I 1706, Boston, zm. 17 IV 1790, Filadelfia,
amerykański polityk, publicysta, filozof, wynalazca, jeden z największych uczonych XVIII w..
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
podobieństwa między różnymi zjawiskami fiz., wyrażające się tym, że rządzą nimi identyczne lub podobne prawa i dzięki temu przebieg rozważanych zjawisk może być opisany za pomocą jednakowych zależności matematycznych.
Cavendish
[kạ̈wəndısz]
Henry Wymowa, ur. 10 X 1731, Nicea, zm. 24 II 1810, Londyn,
angielski chemik i fizyk.
chemia supramolekularna, chemia „ponad cząsteczką”,
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się syntezą złożonych układów molekularnych powstających w wyniku tworzenia się niekowalencyjnych połączeń międzycząsteczkowych (tzw. supercząsteczek) oraz badaniem ich struktury i właściwości.
maszyna roln. do czyszczenia i sortowania nasion (ziarna);
drukowanie cyfrowe, drukowanie digitalne,
metody drukowania, w których wykorzystuje się dane w postaci cyfrowej zgromadzone w komputerze.

Słownik języka polskiego PWN

elektrostatyka «dział fizyki obejmujący badania zjawisk fizycznych wywołanych przez nieruchome ładunki elektryczne»
• elektrostatyczny • elektrostatycznie
indukcja elektrostatyczna «zmiana rozkładu ładunków elektrycznych ciała znajdującego się pod wpływem pola elektrycznego»
maszyna elektrostatyczna «urządzenie do otrzymywania jednoimiennych ładunków elektrycznych przez rozdzielanie i gromadzenie ładunków o różnych znakach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia