eksploatację podziemną

Encyklopedia PWN

dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
dziedzina techniki zajmująca się wydobywaniem surowców mineralnych z dna mórz, a także ich uzyskiwaniem z wody morskiej;
zakład górniczy stanowiący wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących do wydobywania kopaliny ze złoża.
solnictwo, halurgia,
dział górnictwa obejmujący zagadnienia związane z występowaniem, eksploatacją i przeróbką soli, gł. kamiennej.
górn. podstawowy proces eksploatacji górniczej złoża kopalin stałych, obejmujący: urabianie kopaliny, ładowanie i transport urobku, obudowywanie (kopalniana obudowa) i likwidowanie wyrobisk.
filar
[średniow. łacina pilare < łac. pila ‘słup’],
górn. pas kopaliny pozostawiony celowo przy podziemnej eksploatacji złoża;
górn. zagłębienie terenu powstałe wskutek zapadnięcia się warstw skalnych w wyniku podziemnej eksploatacji kopaliny;
działania techn. i organizacyjno-prawne, których celem jest zachowanie lub przywrócenie wodom naturalnym pełnej przydatności jakościowej oraz utrzymanie równowagi bilansu wodno-gosp. kraju.
uszkodzenia obiektów na powierzchni ziemi lub pod ziemią oraz inne szkody materialne powstałe w następstwie eksploatacji złóż;
m. we wschodniej części Uzbekistanu, w wilajecie taszkenckim, u podnóża G. Czatkalskich, w dolinie rz. Ohangaron (dopływ Syr-darii).
konspiracyjna organizacja zbrojna ruchu ludowego;
Budryk Witold, ur. 24 II 1891, Białystok, zm. 18 XI 1958, Kraków,
specjalista w dziedzinie górnictwa;
Chudek Mirosław, ur. 4 XII 1934, Częstochowa,
specjalista w dziedzinie górnictwa;
cios, spękania ciosowe,
geol. system regularnych spękań i szczelin w skałach powodujący podzielność skał (np. pod wpływem uderzenia) na regularne bloki;
dziedzina geodezji, której głównym zadaniem jest przygotowanie i bieżące uzupełnianie dokumentacji (w postaci danych liczbowych i map), koniecznej do prowadzenia eksploatacji górniczej złóż minerałów (podziemnej, otworowej lub odkrywkowej).
dział nauki i techniki zajmujący się budowlami pozwalającymi właściwie prowadzić gospodarkę wodną; m.in. są to: budowle wodne, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, rurociągi hydrotechn., budowle w głębokich wykopach — np. stacje metra;
miasto powiatowe w województwie podkarpackim, na pograniczu Pradoliny Podkarpackiej i Pogórza Rzeszowskiego, nad Sanem.
wzniesienie w południowo-zachodniej części Kielc, fragment Pasma Kadzielniańskiego;

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia