ekspertyza

Encyklopedia PWN

ekspertyza
[fr. < łac.],
badanie przez rzeczoznawców dowodów rzeczowych lub faktów w celu wydania orzeczenia;
ekspertyza
[fr. expertise < łac. expertus ‘doświadczony’],
ogół czynności badawczych dokonywanych przez osobę wyspecjalizowaną w danej dziedzinie lub powołaną do tego instytucję (np. instytut naukowo-badawczy), przeprowadzonych na zlecenie innego podmiotu.
badanie specjalistyczne przeprowadzone na zlecenie organu śledczego lub sądowego, np. graficzna ekspertyza pisma.
specjalistyczne badania sądowo-lekarskie, wykonywane na potrzeby władz sprawiedliwości;
badanie mające na celu ustalenie, czy dane rękopisy pochodzą od określonej osoby;
antropol. badania antropol. mające na celu oszacowanie prawdopodobieństwa, że dane 2 osoby łączy pokrewieństwo określonego stopnia;
subdyscyplina antropologii społecznej i antropologii kulturowej prowadząca studia, analizy i ekspertyzy, których celem jest wykorzystanie ogólnej wiedzy antropologicznej i zebranych informacji źródłowych do sterowania procesami zmiany społ.-kulturowej konkretnej grupy społecznej (lokalnej, etnicznej, rel.).
kryminalistyka
[niem. < łac. criminalis ‘dotyczący zbrodni’],
interdyscyplinarna nauka stosowana, należąca do grupy nauk penalnych, opracowująca na podstawie własnych badań oraz adaptowania osiągnięć innych nauk zgodne z prawem skuteczne sposoby i procedury postępowania w celu wykrycia przestępstw i ich sprawców.
Arab States Broadcasting Union
[ạ̈rəb steıts brọ:dka:stıŋ jụ:niən]
(ASBU), fr. Union des radiodiffusions et télévisions des États arabes, Unia Radiofonii Państw Arabskich,
unia radiowo-telewizyjna, zał. 1969 w Chartumie, obecnie z siedzibą w Tunisie.
prawo forma wspólnoty interesów uczestników podróży mor. polegająca na rozłożeniu ryzyka i zawierająca elementy ubezpieczenia wzajemnego.
rzeczoznawca powołany do wydania opinii w zakresie posiadanych wiadomości fachowych.
daktyloskopia
[gr. dáktylos ‘palec’, skopéō ‘oglądam’],
najstarszy i podstawowy dział techniki kryminalistycznej zajmujący się identyfikacją człowieka na podstawie charakterystycznych cech rysunku listewek skórnych (linii papilarnych) na opuszkach (brzuścach) palców rąk.
diagnoza społeczna, ekspertyza społeczna,
stwierdzenie częstości występowania określonych zjawisk społ. i zachodzących między nimi zależności;
Dietl Jerzy, ur. 28 IV 1927, Inowrocław,
ojciec Tomasza, ekonomista;
fotografia fluorescencyjna, fotografia luminescencyjna,
dziedzina fotografii obejmująca fotografowanie obiektów, które emitują widzialne promieniowanie pod wpływem padającego na te obiekty promieniowania nadfioletowego (fotoluminescencja);
sposób otrzymywania zdjęć fot. przez naświetlanie promieniowaniem nadfioletowym (dł. fali 10–400 nm) specjalnych materiałów uczulonych na to promieniowanie, z zastosowaniem obiektywów z kwarcu;
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1922 z incjatywy gdańskiej Polonii pod nazwą Tow. Przyjaciół Nauki i Sztuki, z siedzibą w Gdańsku.
instytucja państw. działająca w większości krajów, której zadaniem jest planowanie, wykonywanie i nadzorowanie prac geol. na terenie kraju;
grafologia
[gr. gráphō ‘piszę’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
psychol. w szerokim znaczeniu dziedzina wiedzy obejmująca całość zagadnień związanych z pismem ręcznym — jako czynnością i jako wytworem tej czynności.
instytucje prawa publicznego w formie zrzeszeń, reprezentujące interesy przedsiębiorstw handlowych i sfer gospodarczych, zajmujące się popieraniem rozwoju handlu, organizacją wystaw i targów, sporządzaniem ekspertyz dotyczących problemów handlowych oraz arbitrażem handlowym;

Słownik języka polskiego PWN

ekspertyza «specjalistyczne badanie przeprowadzane przez ekspertów; też: wynik tego badania»
• ekspertyzowy
graficzna ekspertyza pisma «badanie rękopisu w celu ustalenia, czy pochodzi on od danej osoby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia