efekt letalny

Encyklopedia PWN

genet. śmiertelność wywoływana przez mutację letalną.
genet. mutacja prowadząca do śmierci niosącego ją organizmu;
mutacja
[łac. mutatio ‘zmiana’],
genet. trwała zmiana w informacji genetycznej danego organizmu, polegająca na zmianie ilości lub struktury materiału genetycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia