dzieci

Encyklopedia

zinstytucjonalizowane w III Rzeszy uprowadzenie dzieci, uznanych przez władze niemieckie za „wartościowe rasowo”, w celu ich zgermanizowania; organizowany w czasie II wojny światowej;
prawo dzieci, które nie pochodzą od męża matki;
pot. nazwa Piątego Pułku Strzelców Pieszych „Dzieci Warszawy” i Szóstego Pułku Ułanów „Dzieci Warszawy”, utw. podczas powstania listopadowego 1831 na koszt Warszawy i złożonych w większości z jej mieszkańców.
ruch rel. zał. 1968 w Kalifornii przez D. Berga, znanego również jako Mose David lub Mo;
stowarzyszenie, którego celem jest praca opiekuńczo-wychowawcza i wspomaganie rozwoju dzieci, zał. 1911 w Krakowie.
organizacja wych.-kult., zał. 1946;
organizacja zał. 1919 w Warszawie jako Robotniczy Wydział Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim przy PPS; działało na terenie byłego Królestwa Pol.;
„Przyjaciel Dzieci. Pismo tygodniowe nauce i rozrywce młodzieży poświęcone”,
czasopismo przeznaczone dla dzieci i młodzieży, wyd. 1861–1915 (od 1914 pt. „Przyjaciel Młodzieży”) w Warszawie;
obowiązkowe szczepienia dzieci, obowiązujące w Polsce.
miesięcznik wyd. 1824–28 w Warszawie przez K. Tańską (późniejszą Hoffmanową);
efemeryczna organizacja konspiracyjna grupująca przedstawicieli lewicy polistopadowej na wychodźstwie; zał. z inicjatywy J. Lelewela 23 II 1835 w Brukseli;
med., psychol. człowiek w pierwszym okresie postnatalnego rozwoju osobniczego (ontogeneza), od chwili urodzenia do zakończenia procesu wzrastania;
instytucja opiekuńczo-wychowawcza zajmująca się całkowitą opieką i wychowaniem sierot oraz dzieci, których rodzice trwale lub okresowo są pozbawieni praw rodzicielskich albo nie potrafią, nie mogą czy też nie chcą stworzyć swoim dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju.
Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, ang. United Nations Children’s Fund (UNICEF),
organ pomocniczy ONZ, instytucja pomocy dzieciom;
med. układy odniesienia pozwalające na ocenę rozwoju dziecka;
med. choroba społ. dotycząca gł. małych dzieci;
zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju, uchwalony na XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 20 XI 1959.
placówka leczn. i badawczo-rozwojowa powstała 1977 w Międzylesiu (dzielnica Warszawa-Wawer) pod nazwą Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka;
prawo sposób ustalenia ojcostwa polegający na stwierdzeniu przez mężczyznę nie będącego mężem matki, że dziecko przez nią urodzone pochodzi od niego;
wielostronna umowa międzynarodowa z dziedziny praw człowieka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 XI 1989;

Materiały dodatkowe

Mikołaj, Mikołaj z Myry, Mikołaj z Bari, święty, ur. w III w., Patara, zm. w IV w. (Myra, ob. Kale, Turcja),
biskup Myry w Licji (Azja Mniejsza), w Kościele wschodnim zwany Cudotwórcą

Słownik języka polskiego

dziecko
1. «człowiek od urodzenia do wieku młodzieńczego»
2. «syn lub córka, niezależnie od wieku»
3. «poufały, serdeczny zwrot do osoby dorosłej»
4. «niedorosłe zwierzę»
5. «wytwór czyjejś pracy»

• dziecięcy • dziecięco • dziecięcość
dom dziecka «zakład wychowawczy dla sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej»
dziecko naturalne daw. «dziecko nieślubne»
dziecko nieślubne «dziecko pochodzące ze związku pozamałżeńskiego»
dziecko specjalnej troski «dziecko upośledzone»
rodzinny dom dziecka «dom, w którym niewielka grupa sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej wychowuje się w pełnej rodzinie»
trudna młodzież, trudne dziecko «młodzież, dziecko sprawiające kłopoty wychowawcze»
uznać dziecko «o mężczyźnie: stwierdzić przed sądem lub przed urzędnikiem stanu cywilnego, że jest się ojcem danego dziecka»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia