działania

Encyklopedia

fiz. trzecia zasada dynamiki, → Newtona zasady dynamiki.
neutralny element działania, jedynka, jedność,
mat. pojęcie z zakresu algebry;
łączność działania, asocjatywność,
mat. własność działania ∘, określonego na elementach a, b, c, ... (liczbach, wektorach itp.), wyrażająca się tzw. prawem łączności: (a ∘ b) ∘ c = a ∘ (b ∘ c);
nazwa koncepcji socjol., które uznają działania społ. (czynności, akty itp.) za podstawową jednostkę analizy życia społ.;
ugrupowanie artyst., zał. przez plastyków z Bydgoszczy i Torunia, działające od 1976 do pocz. lat 80.;
wielkość fiz., charakteryzująca ruch układu, mająca wymiar iloczynu energii i czasu, określona wzorem: (Lfunkcja Lagrange’a, t — czas);
filoz. aktywność człowieka, w której odgrywa on rolę czynnego podmiotu;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematycznych:
jedno z 4 najprostszych działań na liczbach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie.
mat. pojęcie zdefiniowane dla dowolnej grupy G, z elementem neutralnym e, i dowolnego zbioru X jako przyporządkowanie każdemu elementowi grupy g przekształcenia zbioru X na siebie (dz.g. G na zbiorze X) w taki sposób, by były spełnione warunki: e(x) = x oraz (gh)(x) = g(h(x)) dla dowolnych xX, g, hG;
spełniające działanie, działanie konsumacyjne,
biol. ostatnie ogniwo działania popędowego (popęd), redukujące je;
sieć działań, schemat blokowy, schemat wykonawczy,
inform. graf. przedstawienie przepisu rozwiązania zadania (algorytmu) w postaci tzw. skrzynek zawierających polecenia poszczególnych czynności połączonych strzałkami wskazującymi kolejność ich wykonywania;
działanie leków prowadzące do powstania wad rozwojowych płodu w okresie embriogenezy;
biol. występujące czasami zjawisko polegające na przenoszeniu przez zwierzę ukierunkowanego działania na inny cel pod wpływem dodatkowych bodźców;
obszar lądowy, mor. i powietrzny stanowiący część teatru wojny, na którym rozgrywają się bezpośrednie działania wojenne;
upustowe działanie, działanie in vacuo
[łac., ‘w próżni’],
biol. zachowanie instynktowe powstające wyłącznie w wyniku bardzo silnego popędu, zwykle wywoływane przez kluczowy bodziec albo wyzwalacz.
fizjol. wpływ układu autonomicznego na częstość skurczów serca.

Słownik języka polskiego

łączność działania «własność dodawania i mnożenia wyrażająca się prawem, zgodnie z którym wynik tych działań nie zależy od rozstawienia nawiasów w danym wyrażeniu»
działanie
1. «walka zbrojna, ruch wojsk»
2. «operacja na liczbach»
działać
1. «robić, tworzyć coś»
2. «o urządzeniach: funkcjonować»
3. «oddziaływać na kogoś lub na coś»
4. «używać jakiejś substancji w celu wywołania określonej reakcji chemicznej»
5. «o ustawach, przepisach: obowiązywać»
działanie arytmetyczne «każde z czterech podstawowych działań na liczbach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia