dział

Encyklopedia

podział majątku spadku na podstawie umowy między spadkobiercami lub na mocy orzeczenia sądu.
hydrol. granica dorzecza, zlewni lub zlewiska;
wzniesienie na Roztoczu.
broń palna (lufowa) służąca do wyrzucania pocisków o kalibrze ponad 20 mm dzięki energii (ciśnieniu gazów) wyzwalanej podczas spalenia materiału wybuchowego miotającego (prochu);
powstawanie dzianiny z nitek przędzy przez tworzenie tzw. oczek i łączenie ich z sąsiednimi oczkami w kierunku pionowym i poziomym; oczka poziome tworzą rządki, a pionowe kolumienki.
działo charakteryzujące się brakiem odrzutu podczas strzału, dzięki specjalnej konstrukcji zamka, lufy i naboju.
działo zamocowane na podwoziu wyposażonym w napęd;
księga Nowego Testamentu opisująca początki Kościoła (30 r.–ok. 62 r. n.e.) i interpretująca je teologicznie.
kwartalnik hist., wyd. od 1969 w Warszawie przez Inst. Historii PAN;
działy produkcji społecznej obejmujące jednostki gospodarcze pełniące zbliżone funkcje;
wschodnia część Wyż. Lubelskiej, położona na wschód od doliny Wieprza;
część Beskidu Żywieckiego, w Polsce i na Słowacji, na południe od masywu Babiej Góry i na zachód od doliny Zubrzycy;
rocznik hist. wyd. przez Inst. Historii PAN;
placówka gromadząca i udostępniająca zabytki kultur lud. z terenów Polski, Europy i obszarów pozaeuropejskich;
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;

Słownik języka polskiego

dział
1. «dziedzina nauki, kultury, gospodarki itp.»
2. «część czasopisma lub wystawy poświęcona określonym zagadnieniom»
3. «część jakiejś instytucji»
4. «podział, zwłaszcza majątku; też: część przypadająca z podziału»

• działowy
działo «broń palna dużego kalibru miotająca pociski na znaczne odległości»
• działowy • działko
dziać «robić ubranie lub materiał z nitek jakiejś przędzy przez tworzenie oczek i łączenie ich»
dziany
1. «zrobiony z dzianiny»
2. pot. «mający dużo pieniędzy»
dzieje
1. «zdarzenia, wypadki, fakty z życia narodów, społeczeństw, rodzin lub poszczególnych osób»
2. «losy jakichś przedmiotów»
3. «przebieg wydarzeń»
dziać się «odbywać się, stawać się, zdarzać się»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia