dyspozycję

Encyklopedia PWN

dyspozycja
[łac. dispositio ‘rozstawienie’, ‘uporządkowanie’],
część normy prawnej (wg jej klas. definicji) określająca wymagane zachowanie się adresata normy.
jednostka organizacyjna elektroenergetyki; koordynuje pracę części lub całego systemu elektroenerg. danego kraju oraz współpracę połączonych systemów elektroenerg. kilku krajów.
część przepisu karnego, określająca zespół ustawowych znamion danego czynu zabronionego;
kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).
techn. wskaźnik możliwości zasilania odbiorców z krajowej sieci elektroenerg. lub gazowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia