dyspersyjne

Encyklopedia PWN

farby, których spoiwem jest dyspersja wodna niektórych substancji błonotwórczych (np. poli(octanu winylu), kopolimerów akrylowych) z dodatkiem emulgatorów i stabilizatorów;
proces technol. złożony z przesycania i starzenia stopu;
ośr., w którym obserwuje się dyspersję fal.
dyspersyjny układ, układ rozproszony,
układ wielofazowy (zwykle dwufazowy), w którym cząstki jednej z faz (zw. fazą rozproszoną) są równomiernie rozproszone w drugiej fazie (zw. fazą rozpraszającą);
oddziaływania międzycząsteczkowe, oddziaływania międzymolekularne,
wzajemne przyciąganie się lub odpychanie niezwiązanych wiązaniem chem. cząsteczek (atomów);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia