dyskontowy

Encyklopedia PWN

bank zał. 1871 przez rodzinę Epsteinów jako konkurencja dla Banku Handlowego w Warszawie SA;
ustalanie wysokości stopy dyskontowej przez banki centralne;
ekon. stopa procentowa pobierana przez bank centralny (emisyjny) od kredytów udzielanych bankom komercyjnym;
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
dyskonto
[wł.],
ekon. potrącenie, odliczenie z góry przez bank odsetek od weksli, czeków, papierów wartościowych, które mają późniejszy termin płatności.
Lavoisier
[lawuazjẹ]
Antoine Laurent de Wymowa, ur. 26 VIII 1743, Paryż, zm. 8 V 1794, tamże,
francuski chemik, przyrodnik, rolnik i działacz gospodarczy.
najstarszy i największy lwowski bank akcyjny, założony 1867 pod nazwą Cesarsko-Królewski Uprzywilejowany Galicyjski Akcyjny Bank Hipoteczny;
Chase Manhattan Corporation, The
[đə czeıs mänhạ̈tn ko:rpərẹıszən],
amerykański holding bankowy, założony 1969, z siedzibą w Nowym Jorku;
rodzina bankierów i przemysłowców warszawskich, pochodzenia żydowskiego:
Kiślański Władysław Teodor, ur. 1841, Ochotnik k. Radomska, zm. 17 III 1926, Warszawa,
działacz gosp., inżynier dróg i komunikacji;
kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).
Loewe Kazimierz, ur. 24 IX 1845, Warszawa, zm. 15 IV 1924, tamże,
syn Adolfa Adama, architekt;
Lombard Street
[lọmbərd stri:t],
ulica w Londynie, synonim londyńskiego rynku pieniężnego, jednego z największych na świecie;
miasto wojewódzkie (województwo łódzkie), na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich, na wododziale Wisły i Odry; powiat grodzki, siedziba powiatu łódzkiego wschodniego.
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
wartość bieżąca, ang. present value, wartość zaktualizowana, wartość zdyskontowana, wartość uaktualniona,
ekon. wartość przyszłych kosztów lub korzyści wyrażona w jednostkach pieniężnych o aktualnej (dzisiejszej) sile nabywczej;

Słownik języka polskiego PWN

dyskonto «potrącenie przez bank pewnej części sumy nominalnej weksli lub innych papierów wartościowych w wypadku ich odkupienia przed terminem płatności; też: suma tego potrącenia»
• dyskontowy
stopa dyskontowa «wskaźnik procentowy będący podstawą do obliczania dyskonta»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia