dynamiczne

Encyklopedia PWN

Aladura
[język joruba ‘modlący się’],
modlitewne, proroczo-uzdrowicielskie Kościoły afrochrześc. w Afryce Zachodniej;
Allport
[ọ:lpo:rt]
Gordon Willard, ur. 11 XI 1897, Montezuma (stan Indiana), zm. 9 X 1967, Cambridge,
brat Floyda Henry’ego, psycholog amerykański;
amortyzacja
[łac. admortisatio ‘umorzenie’],
techn. łagodzenie szkodliwych skutków drgań;
anatomia
[gr. anatomḗ ‘krajanie’],
nauka o budowie organizmów, dyscyplina biologii;
antropogeografia
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, geōgraphía ‘opis ziemi’],
geografia człowieka,
geogr. dział geografii zajmujący się poszukiwaniem i wyjaśnianiem prawidłowości dotyczących rozmieszczenia ludzi, form ich osadnictwa oraz działalności gosp. i kulturalnej.
Appel Karel Christian, ur. 25 IV 1921, Amsterdam, zm. 3 V 2006, Zurych,
holenderski malarz, rzeźbiarz, grafik, projektant i poeta;
Appia Adolphe, ur. 1 IX 1862, Genewa, zm. 29 II 1928, Nyon,
szwajcarski teoretyk teatru i scenograf.
Artystyczna muzyka arabska reprezentuje, obok muzyki perskiej i tureckiej, jedną z 3 wielkich tradycji muzycznych Bliskiego Wschodu.
Arnold Władimir I., ur. 12 VI 1937, Odessa, zm. 3 VI 2010, Paryż,
matematyk rosyjski;
Arrhenius
[arẹ:niüs]
Svante August, ur. 19 II 1859, Vik k. Uppsali, zm. 2 X 1927, Sztokholm,
szwedzki fizykochemik i astrofizyk.
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
sztucznie wytworzony, nietrwały atom, stanowiący strukturę dynamiczną, istniejącą w bardzo krótkim czasie (rzędu 10–22 s) w trakcie przelotu obok siebie 2 ciężkich jąder;
jedyny polski muzyczny kanał telewizyjny, emitujący teledyski, wywiady, koncerty, relacje z imprez kulturalnych przez 24 godziny na dobę;
atraktor
[łac. attrahere ‘przyciągać’],
mat. punkt lub zbiór, który w trakcie pewnego procesu „przyciąga” punkty leżące w jego otoczeniu;
awangarda
[fr. avant-garde]
lit., szt. plast., muz. nazwa ogółu wewnętrznie zróżnicowanych tendencji w sztuce XX w., zwłaszcza w jego drugim i trzecim 10-leciu (awangarda „klasyczna”), odznaczających się radykalnym nowatorstwem, skłonnością do eksperymentu i świadomością przyszłościową.
naukozn. działalność wyspecjalizowanych pracowników, instytucji i organizacji naukowych, prowadzona metodycznie, zgodnie z procedurami dochodzenia do twierdzeń, odkryć i wynalazków, ich weryfikacji i kontroli, przyjętymi w danej dyscyplinie i danej epoce historycznej (metodologia nauk); podstawowy składnik nauki w aspekcie dynamicznym, czynnościowym.
Balzac
[balzạk],
Balzak, Honoré de Wymowa, ur. 20 V 1799, Tours, zm. 18 VIII 1850, Paryż,
pisarz francuski, romantyk i jednocześnie wielki realista.
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.

Słownik języka polskiego PWN

dynamiczny
1. «ruchliwy, prężny, żywiołowy»
2. «powstający, poruszany lub występujący wskutek działania sił»
3. «związany z natężeniem siły dźwięków»

• dynamicznie • dynamiczność
akcent dynamiczny, przyciskowy, ekspiracyjny, ekspiratoryjny, ekspiratoryczny «wyróżnienie sylaby lub zdania przez nasilenie głosu»
dynamiczna teoria ciepła «teoria tłumacząca objawy ciepła ruchem najdrobniejszych ciał – cząsteczek materii»
geologia dynamiczna «dział geologii podstawowej badający procesy geologiczne zachodzące w skorupie ziemskiej i na jej powierzchni»
stereotyp dynamiczny «występowanie odruchów warunkowych w określonej, wyuczonej i utrwalonej kolejności, nawet gdy nieoczekiwanie zmienia się zwykła kolejność bodźców»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia