dynamiczne

Encyklopedia PWN

Santini Jan Blažej, Giovanni Santin-Aichl, Giovanni Santin, ur. przed 4 II 1667 (data chrztu), Praga, zm. 7 XII 1723, tamże,
architekt czeski;
scyntygrafia
[łac. scintilla ‘iskra’, gr. gráphō ‘piszę’],
gammagrafia,
radioizotopowa metoda diagnostyczna obrazowania struktury lub czynności narządu wewn., wykorzystująca wybiórcze gromadzenie się radiofarmaceutyku w badanym narządzie lub tkance (np. tarczycy, wątrobie, nerce, mózgu, kości, węzłach chłonnych).
fiz. siła równa sumie geom. sił układu;
Steiner
[sztạir]
Rudolf Wymowa, ur. 27 II 1861, Kraljevac (Austro-Węgry, ob. Chorwacja), zm. 30 III 1925, Dornach (Szwajcaria),
niem. filozof, twórca antropozofii.
symulator
[łac.],
urządzenie do odtwarzania warunków rzeczywistych w celu szkolenia i treningu pilotów, astronautów, kierowców samochodów, czołgistów, strzelców, operatorów radarowych i in.;
urządzenie do treningu astronautów, imitujące warunki lotu kosmicznego;
kierunek pedag. rozwijający się na przeł. XIX i XX w. w ramach reformatorskiego ruchu nowego wychowania
tomografia
[gr. tomós ‘cięty’, ‘tnący’, gráphō ‘piszę’],
sposób uzyskiwania dwuwymiarowego obrazu przekroju obiektu trójwymiarowego w dowolnie wybranej płaszczyźnie, w celu poznania jego struktury wewn., bez konieczności naruszania tej struktury;
techn. zdolność materiału do przeciwstawiania się odkształceniom plast. (trwałym) przy lokalnym — statycznym lub dynamicznym — wywieraniu nacisku na małą powierzchnię materiału.
unizm
[łac. unus ‘jeden’],
koncepcja artyst. stworzona przez W. Strzemińskiego;
Vos
[wos]
Paul de, ur. ok. 1596, Hulst (Zelandia), zm. 30 VI 1678, Antwerpia,
malarz flamandzki;
Wu Daozi, Wu Daoyuan, ur. 680, zm. 760,
malarz chiński;
ekon. twory organiczne (rośliny, zwierzęta, ekosystemy) i nieorganiczne (atmosfera, wody, minerały), wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji;
Zeisel Sebastian, ur. ok. 1725, zm. po 1769,
rzeźbiarz;
proces związany z wszelkimi zjawiskami kulturowymi, polegający na pojawieniu się i rozprzestrzenianiu albo zaniku lub zmianie statusu elementów materialnych i symbol. danego społeczeństwa; pojęcie „zmiana kulturowa” jest także stosowane na określenie procesów powstawania, rozwoju i zaniku poszczególnych, zlokalizowanych geograficznie kultur.
zoogeografia
[gr. zṓon ‘zwierzę’, geōgraphía ‘opis Ziemi’],
nauka, której celem jest zarejestrowanie i wyjaśnienie przestrzennego zróżnicowania świata zwierzęcego;
lotn. układ pomiarowo-obliczeniowy statków powietrznych;
firma specjalizująca się w przygotowaniu reklamy, bądź działań promocyjnych, w celu umieszczenia jej w mediach;

Słownik języka polskiego PWN

dynamiczny
1. «ruchliwy, prężny, żywiołowy»
2. «powstający, poruszany lub występujący wskutek działania sił»
3. «związany z natężeniem siły dźwięków»

• dynamicznie • dynamiczność
akcent dynamiczny, przyciskowy, ekspiracyjny, ekspiratoryjny, ekspiratoryczny «wyróżnienie sylaby lub zdania przez nasilenie głosu»
dynamiczna teoria ciepła «teoria tłumacząca objawy ciepła ruchem najdrobniejszych ciał – cząsteczek materii»
geologia dynamiczna «dział geologii podstawowej badający procesy geologiczne zachodzące w skorupie ziemskiej i na jej powierzchni»
stereotyp dynamiczny «występowanie odruchów warunkowych w określonej, wyuczonej i utrwalonej kolejności, nawet gdy nieoczekiwanie zmienia się zwykła kolejność bodźców»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia