dynamiczne

Encyklopedia PWN

motyw
[fr. < łac.],
lit.:
muzyka
[łac. < gr.],
muz. sztuka, której tworzywem są percypowane przez ludzi dźwięki, wytwarzane przez nich głosem i/lub za pomocą instrumentów muzycznych;
dziedzina sportu, turystyki i rekreacji, obejmująca wiele odmian, których wspólną cechą jest poruszanie się na nartach.
Nowacki Witold, ur. 20 VII 1911, Zakrzewo k. Gniezna, zm. 23 VIII 1986, Warszawa,
konstruktor budowlany;
mech. zespół wszystkich sił zewn., czynnych i biernych (czyli reakcji podpór), działających na ciało lub element konstrukcyjny.
Olszewski Karol Stanisław, ur. 29 I 1846, Broniszów (pow. ropczycki), zm. 24 III 1915, Kraków,
chemik polski.
region obejmujący kraje basenu Oceanu Spokojnego w Azji, Australii i Oceanii oraz w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej,
paralaksa
[gr.],
astr. zjawisko zmiany kierunku, w którym obserwowany jest obiekt astr., w wyniku zmiany położenia obserwatora, a także kąt między kierunkami do danego obiektu poprowadzonymi z 2 różnych położeń obserwatora.
dyscyplina pedagogiki zajmująca się środowiskowymi uwarunkowaniami procesów wychowawczo-opiekuńczych i rozwoju człowieka w różnych fazach życia, a także budująca wiedzę o mechanizmach i procesach praktycznego przeobrażania, usprawniania, aktywizowania i modernizowania środowisk wychowawczych.
mat. jedno z gł. twierdzeń teorii układów dynamicznych mających miarę niezmienniczą, opisujące własność ruchu prawie każdego punktu takiego układu: trajektoria typowego punktu wraca nieskończenie wiele razy do dowolnie małego otoczenia punktu startowego.
pojęcie należące współcześnie do języka potocznego, występujące także w dyskursie publicznym oraz w naukach społecznych; w rozumieniu potocznym polityka oznacza: umiejętność sprawowania władzy publicznej; działania rządu; zdolność mobilizowania członków zbiorowości do wspólnego wysiłku na rzecz celów społecznych i zyskiwania ich posłuchu dla decyzji władzy; umiejętność skutecznej realizacji wyznaczonych celów społecznych w podzielonym, zróżnicowanym społeczeństwie.
Pontormo Jacopo da, właśc. Jacopo Carucci, ur. 26 V 1494, zamek Pontorme (Pontormo) k. Empoli, zm. 31 XII 1556, Florencja,
wł. malarz i rysownik;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
nie ma jednej, powszechnie przyjętej definicji prawa, ponieważ zgoda na znaczenie tego terminu jest uzależniona od akceptowanego stanowiska filozoficznego.
przyrząd mierzący prędkość statku powietrznego względem otaczającego powietrza;
metody umożliwiające rozwiązywanie problemów optymalizacji, tzn. poszukiwania najlepszych (ze względu na określone wcześniej kryterium oceny) rozwiązań.
badanie statku powietrznego mające na celu dopuszczenie go do lotu i produkcji;
elektron.:
mat. procedura przypisująca układowi dynamicznemu (X, T) nowy (zrenormalizowany) układ dynamiczny, polegająca na odpowiednim wyborze mniejszego fragmentu przestrzeni fazowej X, zastąpieniu przekształcenia T tzw. przekształceniem pierwszego powrotu do tej mniejszej dziedziny, a następnie jej przeskalowaniu do wyjściowych rozmiarów.

Słownik języka polskiego PWN

dynamiczny
1. «ruchliwy, prężny, żywiołowy»
2. «powstający, poruszany lub występujący wskutek działania sił»
3. «związany z natężeniem siły dźwięków»

• dynamicznie • dynamiczność
akcent dynamiczny, przyciskowy, ekspiracyjny, ekspiratoryjny, ekspiratoryczny «wyróżnienie sylaby lub zdania przez nasilenie głosu»
dynamiczna teoria ciepła «teoria tłumacząca objawy ciepła ruchem najdrobniejszych ciał – cząsteczek materii»
geologia dynamiczna «dział geologii podstawowej badający procesy geologiczne zachodzące w skorupie ziemskiej i na jej powierzchni»
stereotyp dynamiczny «występowanie odruchów warunkowych w określonej, wyuczonej i utrwalonej kolejności, nawet gdy nieoczekiwanie zmienia się zwykła kolejność bodźców»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia