dynamiczne

Encyklopedia PWN

spektrometr mas, spektrometr masowy,
przyrząd do wyznaczania mas atomowych lub cząsteczkowych na zasadzie rozdzielania wiązek cząstek naładowanych (jonów) wg wartości stosunku ich masy do ładunku (m/z).
Spencer
[spẹnsər]
Billie F., ur. 27 IX 1959, Alton (stan Illinois),
mechanik amerykański;
poglądy na temat moralnego i religijnego aspektu życia społecznego, gospodarczego i politycznego, oparte na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa, stanowiące część doktryny chrześcijańskiej, zwłaszcza w katolicyzmie.
z założenia pokojowe współzawodnictwo, którego istotę stanowi indywidualna bądź zespołowa rywalizacja (wg określonych reguł) prowadzona zgodnie z zasadami fair play oraz dążenie do osiągania jak najlepszych wyników, podejmowane także m.in. w celu rekreacji i doskonalenia własnych cech fizycznych;
ruch społeczno-gospodarczy obejmujący organizacje i instytucje spółdzielcze oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo.
autom. twierdzenia pozwalające ocenić stabilność układu bez dokładnej analizy zachodzących w nim procesów dynamicznych;
grupa kompozytorów wł. i austr. działających w Wiedniu w XVIII w., przed klasykami wiedeńskimi, m.in.: A. Caldara, uważany za założyciela szkoły, G. Reutter, G.Ch. Wagenseil, M.G. Monn, J. Starzer, J.Ch. Mann.
statystyka
[łac.],
pojęcie używane przynajmniej w 2 znaczeniach (M.G. Kendall i W.R. Buckland): numeryczne dane dotyczące agregatów złożonych z pewnych jednostek oraz nauka zajmująca się zbieraniem, analizą i interpretacją tego typu danych.
autom. obiekt podlegający sterowaniu stanowiący układ dynamiczny, w którym można za pomocą oddziaływań sterujących wymusić określone procesy.
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
fiz. wzór określający siłę oporu P działającą na ciało kuliste, poruszające się w płynie powolnym ruchem jednostajnym (przepływ laminarny, przepływ płynu);
liczba podobieństwa dynamicznego charakteryzująca ustalony przepływ płynu na ogół okresowo zmienny;
subkultura
[łac.],
podkultura,
zespół symbolicznych i aksjologicznych odniesień określających odrębność danej grupy względem innych grup społecznych.
supercząsteczka, supermolekuła,
termin wprowadzony w połowie lat 30. XX w., służący do opisu zespołu 2 lub większej liczby cząsteczek chem., które są związane za pomocą oddziaływań międzycząsteczkowych.
synergetyka
[gr.],
dziedzina badań z pogranicza fizyki, chemii, biologii i nauk techn. zajmująca się właściwościami układów dynamicznych, w których lokalnie występuje zjawisko wzrostu miary wewn. organizacji (malenia entropii).
Szosland Janusz, ur. 16 I 1925, Łódź, zm. 1 I 2015,
włókiennik;
termin rozpowszechniony na początku lat 90. odnoszący się do realizacji wykorzystujących możliwości techniki cyfrowej, pozwalających na ingerencje widza w podlegającą zmianom wielowarstwową strukturę dzieła.
telekom. zjawisko fiz. polegające na przypadkowych, niemożliwych do przewidzenia zmianach (fluktuacjach) pewnych wielkości fiz. lub wielkości z nimi związanych.
kierunek badań ekonomicznych, zwany też szkołą sztokholmską, zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w. przez szwedzkich ekonomistów;

Słownik języka polskiego PWN

dynamiczny
1. «ruchliwy, prężny, żywiołowy»
2. «powstający, poruszany lub występujący wskutek działania sił»
3. «związany z natężeniem siły dźwięków»

• dynamicznie • dynamiczność
akcent dynamiczny, przyciskowy, ekspiracyjny, ekspiratoryjny, ekspiratoryczny «wyróżnienie sylaby lub zdania przez nasilenie głosu»
dynamiczna teoria ciepła «teoria tłumacząca objawy ciepła ruchem najdrobniejszych ciał – cząsteczek materii»
geologia dynamiczna «dział geologii podstawowej badający procesy geologiczne zachodzące w skorupie ziemskiej i na jej powierzchni»
stereotyp dynamiczny «występowanie odruchów warunkowych w określonej, wyuczonej i utrwalonej kolejności, nawet gdy nieoczekiwanie zmienia się zwykła kolejność bodźców»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia