dynamiczne

Encyklopedia PWN

inform. dynamiczny obiekt tworzony przez system operacyjny w celu wykonania pewnego programu w środowisku określonym przez przydzielone zasoby, takie jak: czas procesora, obszar pamięci operacyjnej lub wirtualnej, pliki lub urządzenia peryferyjne.
protoplazma
[gr.],
biol. wysoce złożony, dynamiczny zespół związków organicznych (związki węgla) i nieorganicznych, powiązanych ze sobą strukturalnie i funkcjonalnie, tworzący ciało komórki i stanowiący podłoże wszystkich zachodzących w niej procesów życiowych;
przemiana materii, metabolizm,
całokształt zachodzących w komórkach żywego organizmu reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energetycznych, stanowiący podłoże wszelkich zjawisk biologicznych;
wielkość fiz. charakteryzująca właściwości magnet. ośrodka;
zjawisko kryminalne występujące pod wieloma postaciami w skali międzynarodowej i krajowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym jednego, pojedynczego przestępstwa.
2f-wymiarowa przestrzeń współrzędnych uogólnionych q = (q1, ... , qf) i pędów uogólnionych p = (p1, ... , pf) układu mech. o f stopniach swobody;
Przywara Erich, ur. 12 X 1889, Katowice, zm. 28 IX 1972, Hagen,
niem. filozof i teolog, jezuita;
kierunek psychol. wywodzący się z psychologii postaci,
puaz, P,
jednostka lepkości dynamicznej w układzie CGS;
Pudowkin Wsiewołod I., ur. 28 II 1893, Penza (Rosja), zm. 30 VI 1953, Dubułty k. Rygis,
ros. reżyser filmowy i teoretyk filmu.
lotn. maks. wysokość, którą może osiągnąć statek powietrzny;
mat. punkt przestrzeni X układu dynamicznego (X, φ), dla którego istnieje liczba naturalna n ≥ 1, taka że φn(x) = x, tzn. x jest punktem stałym dla pewnej iteracji przekształcenia φ.
radiotelefonia
[łac.-gr.],
rodzaj telefonii, w której do przesyłania sygnałów fonicznych (mowy) wykorzystuje się fale radiowe;
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
Reynolds
[renldz]
Osborne, ur. 23 VIII 1842, Belfast, zm. 21 II 1912, Watchet (Anglia),
brytyjski fizyk i inżynier;
liczba podobieństwa dynamicznego przepływów lepkich;
rock and roll
[rokənrọul; ang.] Wymowa,
muz.:
rockowa muzyka, rock music,
powstały w połowie XX w. w Stanach Zjednoczonych typ muzyki, głównie wokalno-instrumentalnej, łączącej elementy amerykańskiego folkloru muzycznego (country and western music, ballady kowbojskie) ze skomercjalizowaną muzyką bluesową (rhythm and blues);
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).

Słownik języka polskiego PWN

dynamiczny
1. «ruchliwy, prężny, żywiołowy»
2. «powstający, poruszany lub występujący wskutek działania sił»
3. «związany z natężeniem siły dźwięków»

• dynamicznie • dynamiczność
akcent dynamiczny, przyciskowy, ekspiracyjny, ekspiratoryjny, ekspiratoryczny «wyróżnienie sylaby lub zdania przez nasilenie głosu»
dynamiczna teoria ciepła «teoria tłumacząca objawy ciepła ruchem najdrobniejszych ciał – cząsteczek materii»
geologia dynamiczna «dział geologii podstawowej badający procesy geologiczne zachodzące w skorupie ziemskiej i na jej powierzchni»
stereotyp dynamiczny «występowanie odruchów warunkowych w określonej, wyuczonej i utrwalonej kolejności, nawet gdy nieoczekiwanie zmienia się zwykła kolejność bodźców»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia