drogi swobodnej

Encyklopedia PWN

droga, którą przebywa cząstka pomiędzy 2 kolejnymi zderzeniami;
film drogi, road movie,
nurt we współcz. kinie amerykańskim
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
destylacja
[łac. destillatio ‘ściekanie kroplami’],
proces fizykochemiczny polegający na przeprowadzeniu (przez ogrzanie) substancji ciekłych w stan pary, skropleniu (kondensacji) par przez oziębienie i następnie zebraniu skroplonych par — skroplin (czyli destylatu) w specjalnym naczyniu. Jest to metoda rozdziału mieszanin, której podstawą jest różnica w składzie pary i cieczy opisana równowagą termodynamiczną układu.
teoria zajmująca się opisem, na gruncie teorii klas., rozróżnialnych cząsteczek rozrzedzonego gazu;
wieloznaczny termin odnoszący się do: 1) struktury organizacyjnej społeczeństwa, porządkującej za pomocą aparatu administracyjnego działania jednostek i grup na podstawie norm przez siebie ustalanych; 2) organizacji grupy społecznej zajmującej pewne terytorium z władzą suwerenną na czele, związku politycznego, w którym władza prawomocna korzysta ze „środków panowania nad ludźmi” (M. Weber), lub „korporacji terytorialnej wyposażonej w bezpośrednią, samorodną władzę zwierzchniczą” oraz osobowość prawną (G. Jellinek). W obu ujęciach, podobnie jak w tym, w którym eksponuje się „gwarancyjny” charakter państwa, jako 3) struktury powołanej do ochrony uprawnień jednostek, odróżnia się państwo od społeczeństwa; inne znaczenie mają określenia państwa jako 4) „aktualizacji idei etycznej” (G.W.F. Hegel) lub 5) porządku prawnego, będącego strukturą normatywną, której organami są zarówno instytucje władcze, jak i obywatele (H. Kelsen).
membranowa metoda rozdzielania mieszanin ciekłych;
fiz. proces termodynamiczny przebiegający w ten sposób, że w każdej chwili układ znajduje się dowolnie (nieskończenie) blisko stanu równowagi, a zatem jego stan można w każdej chwili opisywać równaniami termodynamiki równowagowej;
społeczności trwale zamieszkujące pewne terytorium (zwłaszcza państwa), różniące się od większości jego mieszkańców lub od społeczności panującej politycznie cechą lub cechami, które powodują uznawanie ich w świadomości społecznej za odmienne, a w stosunkach społecznych wywołują nieraz dyskryminację; cechami takimi bywają zwłaszcza: religia, język, świadomość narodowa, kultura itd. Współcześnie pojęcie „mniejszość” jest rozumiane coraz szerzej, np. mniejszości seksualne, kobiety jako mniejszość upośledzona.
pluralizm
[łac.],
pluralizm polityczny,
pojęcie odnoszące się do funkcjonowania społeczeństw demokratycznych oraz mechanizmu podejmowania decyzji politycznych.
dział telekomunikacji związany z przesyłaniem wiadomości na odległość przy użyciu fal elektromagnetycznych, gł. fal radiowych;
science fiction
[sạıəns fıkszn; ang.] Wymowa,
fantastyka naukowa, SF,
odmiana literatury fantastycznej;
tor wodny, farwater,
ograniczony akwen w formie prostego lub krętego pasa wody, po którym równolegle do jego osi mogą bezpiecznie poruszać się statki wodne;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Angel, Salto
[s. ạnhel],
Salto Churún Meru,
najwyższy na Ziemi wodospad, na rz. Churún (w dorzeczu Caroní) na Wyż. Gujańskiej, w południowo-wschodniej Wenezueli;
Buñuel
[buńuẹl]
Luis Wymowa, ur. 22 II 1900, Calanda (prow. Teruel), zm. 29 VII 1983, m. Meksyk,
hiszpański reżyser i scenarzysta filmowy;
crimen
[łac., ‘przestępstwo’, ‘zbrodnia’],
w prawie rzym. czyn naruszający interesy wspólnoty lub porządek publiczny, określony przez szczególne ustawy (leges), podlegający represji ze strony organów państwa w drodze procesu karnego i zagrożony karą publiczną, w przeciwieństwie do przestępstwa prawa prywatnego (delikt).
specyficzna, dostosowana do religijnych zasad islamu interpretacja społecznego procesu gospodarowania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia